In English

Nocna Zmiana Bluesa w półfinale IBC

opublikowano w dziale Świat

Dobrą wiadomo­ścią podzielił się na swoim profilu w ser­wisie Facebook Sławek Wierzcholski:

Z przyjem­no­ścią infor­mujemy, że Nocna Zmiana Bluesa (na zdjęciach w studiu Sun Records i przed fabryką Gib­sona) – w wer­sji eks­por­towej The Blues Night­shift – zakwalifikowała się do pół­finałów Inter­national Blues Chal­lenge w Mem­phis. Cieszymy się tym bar­dziej, że przy­lecieliśmy do Mem­phis w składzie osłabionym. Nasi gitarzy­ści – Marek Dąbrow­ski i Witek Jąkal­ski – zostali zastąpieni przez Wiesława Kryszew­skiego. To nasz wieloletni współ­pracow­nik i znakomity gitarzysta, ale jed­nak co dwie gitary to nie jedna. W ostat­niej chwili przed wylotem, zapalenie wyrostka robacz­kowego wyeliminowało też Janka Błędow­skiego, którego skrzypce wspomagają nas od kilku lat. Nie byliśmy zatem w naj­lep­szych nastrojach… Zwłasz­cza, że kon­kuren­cja była potężna: 230 pod­miotów wykonaw­czych prak­tycz­nie z całego świata, choć dominowali Amerykanie wytypowani przez swoje roz­liczne stowarzyszenia bluesowe. Każdy z zespołów ćwierć­finałowych występował dwukrot­nie, przed róż­nymi składami jurorów. Reguły były surowe: 25 minut występu, przy czym za każde 10 sekund prze­kroczenia czasu jury przy­znawało po punk­cie kar­nym! Ale daliśmy radę! Z pozdrowieniami z Mem­phis, Sławek”.

Trzymamy kciuki za dal­szą część konkursu!

Opublikowano: 2013-02-01 18:57:59
Źródło: www.facebook.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design