In English

Wesołych Świąt

opublikowano w dziale Polska

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, Czytel­nikom Blues​.pl, speł­nienia marzeń i wszyst­kiego, co naj­pięk­niej­sze. Zdrowia, miło­ści i wspaniałej muzyki. Niech prezen­tem dla Was będzie jedna z kilku piosenek, jakie na prze­strzeni ostat­nich lat specjal­nie na Święta przy­gotował dla fanów Joe Bonamassa.

Źródło: Blues.pl

Wesołych Świąt

opublikowano w dziale Polska

Z okazji Świąt Wiel­kanoc­nych życzymy Wam – Czytel­nikom Magazynu Blues​.pl – speł­nienia marzeń i wszyst­kiego, co w życiu naj­pięk­niej­sze. Zdrowia, miło­ści i wspaniałej muzyki.

Redak­cja Blues​.pl

Google przypomina B.B. Kinga

opublikowano w dziale Polska

O wiel­kim bluesmanie, w dniu jego urodzin, nie zapo­mniał też inter­netowy poten­tat — Google. Niech żyje B.B. King!

Źródło: www.google.pl

Świętujemy Polski Dzień Bluesa!

opublikowano w dziale Polska

16 września to dla pol­skich blues­fanów dzień szczegól­nie ważny. Po pierw­sze ze względu na rocz­nicę urodzin nieod­żałowanego B.B. Kinga (fot. Deborah Fein­gold) – króla bluesa, którego nagrania od lat dostar­czają nam tak wiele rado­ści. Po drugie za sprawą Pol­skiego Dnia Bluesa, który pokazać ma światu jak interesująca i atrak­cyjna dla ucha jest to muzyka. Dokład­nie tego dnia, ale także wokół tej daty, na terenie całego kraju organizowane są róż­nego rodzaju wydarzenia muzyczne o charak­terze bluesowym: kon­certy, festiwale, wystawy plastyczne, audycje radiowe, wspólne spo­tkania miłośników muzyki.

Drodzy Miłośnicy Bluesa, wszyst­kiego dobrego z okazji naszego święta!

Jako prezent dla Was, a także jako wspo­mnienie wiel­kiego B.B. Kinga – dostępny na YouTube klip, w którym król bluesa prezen­tuje się w towarzystwie Tracy Chapman.

Źródło: www.blues.pl

28. Toruń Blues Meeting

opublikowano w dziale Polska

Druga połowa listopada to w bluesowym kalen­darzu pol­skich melomanów pora na Toruń Blues Meeting – doroczne spo­tkanie artystów i fanów w Akademic­kim Cen­trum Kul­tury i Sztuki „Od Nowa”, którego tegoroczna edycja odbędzie się 17 i 18 listopada. Dwudziesta ósma odsłona festiwalu będzie miała nie­zwykle międzynarodowy charak­ter – w Od Nowie wystąpią bluesmani z 7 krajów i 3 kon­tynen­tów. Wśród pol­skich wykonaw­ców publicz­ność usłyszy takie zespoły jak Gang Olsena, Mr. Big Jack, Sob­czak & Szopiń­ski Duo, Bang On Blues, Hot Lips oraz Tor­tillę z Mar­kiem Stryszow­skim. Reprezen­tację zagranicy stanowić będą Dor­rey Lin Lyles & White Trash z USA, Leif De Leeuw Band z Holan­dii, Johnny B’Beast z Łotwy i brytyj­ska legenda, Ten Years After. Nie zabrak­nie rów­nież tradycyj­nych noc­nych jam ses­sions na małej scenie klubu.

Źródło: www.blues.umk.pl/

Wcześniej opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design