In English

Blues.pl na Facebooku — zostań fanem!

14 lipca 2024 r.

Najnowsze wiadomości RSS Twitter Facebook

Wesołych Świąt

opublikowano w dziale Polska

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, Czytel­nikom Blues​.pl, speł­nienia marzeń i wszyst­kiego, co naj­pięk­niej­sze. Zdrowia, miło­ści i wspaniałej muzyki. Niech prezen­tem dla Was będzie jedna z kilku piosenek, jakie na prze­strzeni ostat­nich lat specjal­nie na Święta przy­gotował dla fanów Joe Bonamassa.

Źródło: Blues.pl

Wesołych Świąt

opublikowano w dziale Polska

Z okazji Świąt Wiel­kanoc­nych życzymy Wam – Czytel­nikom Magazynu Blues​.pl – speł­nienia marzeń i wszyst­kiego, co w życiu naj­pięk­niej­sze. Zdrowia, miło­ści i wspaniałej muzyki.

Redak­cja Blues​.pl

Google przypomina B.B. Kinga

opublikowano w dziale Polska

O wiel­kim bluesmanie, w dniu jego urodzin, nie zapo­mniał też inter­netowy poten­tat — Google. Niech żyje B.B. King!

Źródło: www.google.pl

Świętujemy Polski Dzień Bluesa!

opublikowano w dziale Polska

16 września to dla pol­skich blues­fanów dzień szczegól­nie ważny. Po pierw­sze ze względu na rocz­nicę urodzin nieod­żałowanego B.B. Kinga (fot. Deborah Fein­gold) – króla bluesa, którego nagrania od lat dostar­czają nam tak wiele rado­ści. Po drugie za sprawą Pol­skiego Dnia Bluesa, który pokazać ma światu jak interesująca i atrak­cyjna dla ucha jest to muzyka. Dokład­nie tego dnia, ale także wokół tej daty, na terenie całego kraju organizowane są róż­nego rodzaju wydarzenia muzyczne o charak­terze bluesowym: kon­certy, festiwale, wystawy plastyczne, audycje radiowe, wspólne spo­tkania miłośników muzyki.

Drodzy Miłośnicy Bluesa, wszyst­kiego dobrego z okazji naszego święta!

Jako prezent dla Was, a także jako wspo­mnienie wiel­kiego B.B. Kinga – dostępny na YouTube klip, w którym król bluesa prezen­tuje się w towarzystwie Tracy Chapman.

Źródło: www.blues.pl

28. Toruń Blues Meeting

opublikowano w dziale Polska

Druga połowa listopada to w bluesowym kalen­darzu pol­skich melomanów pora na Toruń Blues Meeting – doroczne spo­tkanie artystów i fanów w Akademic­kim Cen­trum Kul­tury i Sztuki „Od Nowa”, którego tegoroczna edycja odbędzie się 17 i 18 listopada. Dwudziesta ósma odsłona festiwalu będzie miała nie­zwykle międzynarodowy charak­ter – w Od Nowie wystąpią bluesmani z 7 krajów i 3 kon­tynen­tów. Wśród pol­skich wykonaw­ców publicz­ność usłyszy takie zespoły jak Gang Olsena, Mr. Big Jack, Sob­czak & Szopiń­ski Duo, Bang On Blues, Hot Lips oraz Tor­tillę z Mar­kiem Stryszow­skim. Reprezen­tację zagranicy stanowić będą Dor­rey Lin Lyles & White Trash z USA, Leif De Leeuw Band z Holan­dii, Johnny B’Beast z Łotwy i brytyj­ska legenda, Ten Years After. Nie zabrak­nie rów­nież tradycyj­nych noc­nych jam ses­sions na małej scenie klubu.

Źródło: www.blues.umk.pl/

Toruń Blues Meeting! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Keith Dunn, Car­los John­son, John „Broad­way” Tuc­ker, Michael Roach, Mike Rus­sell, Guitar Crusher, Eddie Tur­ner, Mud Mor­gan­field, Johnny Win­ter… Lista zagranicz­nych gwiazd Toruń Blues Meeting jest długa. W ramach kon­kursu przy­gotowanego przez Blues​.pl i organizatorów festiwalu wystar­czyło podać z niej jedynie trzy nazwy lub nazwiska żeby wziąć udział w losowaniu zaproszeń na meeting, którego 27. edycja odbędzie się w piątek i w sobotę 18 i 19 listopada – po pięć pojedyn­czych zaproszeń na każdy z festiwalowych dni (wybierane losowo).

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, szczę­ście w losowaniu mieli:

  • zaproszenia na piątek, 18 listopada: Zofia z Byd­gosz­czy, Robert z Kalisza, Piotr z Torunia, Andrzej z Elbląga i Mar­cin z Torunia,
  • zaproszenia na sobotę, 19 listopada: Jan z Byd­gosz­czy, Krzysz­tof z Płocka, Adam z Torunia, Piotr z Poznania i Ewa z Torunia.

Na zwycięz­ców, a także na wszyst­kie inne osoby, które pojawią się w klubie „Od Nowa” czekać będą na Toruń Blues Meeting ciekawi wykonawcy i gorąca atmos­fera, w ramach której granice między fanami, a ich idolami prak­tycz­nie prze­stają ist­nieć. Szczegółowy program znaj­dziecie na stronie festiwalu.

Źródło: Blues.pl i Toruń Blues Meeting

Toruń Blues Meeting! Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Ciekawi wykonawcy i gorąca atmos­fera, w ramach której granice między fanami, a ich idolami prak­tycz­nie prze­stają ist­nieć to dwie naj­waż­niej­sze cechy wyróż­niające Toruń Blues Meeting na tle innych pol­skich bluesowych festiwali. W tym roku, 18 i 19 listopada, klubowa impreza toruń­skiej „Od Nowy” świętować będzie swoje dwudzieste siódme urodziny. Gwiazdą wydarzenia, spo­glądającą na fanów z plakatu, jest Amerykanin Niki Buzz. Publicz­no­ści zaprezen­tują się także pochodzący z Islan­dii ET Tumason oraz czeski band Buzma Folk Blues. Pol­skę reprezen­tować będą Kasa Chorych, Old Breakout, Nad­miar, Kulisz Trio, Tor­tilla i wspo­mniany Dżem.

Razem z organizatorami Toruń Blues Meeting, przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania jest po pięć pojedyn­czych zaproszeń na każdy z festiwalowych dni. Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem wymienić nazwiska co naj­mniej trzech zagranicz­nych gwiazd poprzed­nich edycji festiwalu.

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Toruń Blues Meeting” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy tylko do czwartku 17 listopada, do godziny 12:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięzców!

Źródło: Blues.pl i Toruń Blues Meeting

Blues.pl poleca

Rolling Stones „Blue & Lonesome”

Grudzień, Święta Bożego Narodzenia, czas prezen­tów… Właśnie w tym duchu nie­samowity prezent zrobili swoim fanom Rol­ling Stonesi. 2 grud­nia ukazał się ich nowy – pierw­szy od ponad dekady – studyjny album, „Blue & Lonesome”. Nas powinien ten prezent cieszyć szczegól­nie, bo płytę od deski do deski wypeł­nia blues.

Trzy dni. Tyle wystar­czyło Stonesom by nagrać ten album – w dzisiej­szych czasach, szczegól­nie w przy­padku takiej mega-​gwiazdy, jest to rzecz prak­tycz­nie nie do pomyślenia. Nagrań dokonano w zeszłym roku także w grud­niu w studiu British Grove Marka Knop­flera, rzut kamieniem od miej­sca, gdzie The Rol­ling Stones stawiali swoje pierw­sze kroki grając w pubach i klubach. W nagraniach udział wzięli, oczywi­ście, Mick Jag­ger, Keith Richards, Char­lie Watts i Ron­nie Wood, a towarzyszyli im spraw­dzeni ses­sion mani znani z kon­cer­tów zespołu, Dar­ryl Jones na basie oraz Chuck Leavell i Matt Clif­ford na klawiszach. W jed­nym utworze – „Everybody Knows About My Good Thing” – pojawia się też Eric Clap­ton, który w studio obok nagrywał własną płytę.

Kiedy w 1964 roku na sklepowe półki trafiła płyta „The Rol­ling Stones – England’s Newest Hit Makers” wypeł­niły go w przy­tłaczającej więk­szo­ści covery, z których dużą część stanowiły klasyki bluesa – „I Just Want To Make Love To You”, „I’m A King Bee” czy „Honest I Do”. Teraz, po ponad pięć­dziesięciu latach od debiutu, Stonesi wrócili do korzeni i sięgnęli po reper­tuar z tej samej beczki – utwory takich ikon bluesa jak Jimmy Reed, Wil­lie Dixon, Eddie Taylor, Lit­tle Wal­ter czy How­lin’ Wolf. Całość jest fan­tastycz­nie zagrana, na sto procent, z pazurem i brudem pod pal­cami, i tak też brzmi, jak nagrania vin­tage, które ktoś wyciągnął po kilku dekadach spod łóżka.

Prawie pięć gwiaz­dek na All­Music­Guide, a więc naj­wyż­sza nota od wielu lat, jeśli mowa o studyj­nych płytach Stonesów, kil­kaset pięciogwiazd­kowych recen­zji na Amazonie, zachwyceni recen­zenci bran­żowych pism, ba, nawet poruszeni prowadzący poranne programy infor­macyjne w komer­cyj­nych telewizjach… Dodajmy do tego kolek­cje ubrań ze słyn­nym językiem, tym razem w wer­sji blue, w popular­nych odzieżowych sieciów­kach i okaże się, że świat zwariował na punk­cie bluesowych Rol­ling Stonesów. I znowu, blues­fanów powinno to cieszyć, bo dzięki temu słowo blues prze­do­stało się do main­streamowych mediów, a Rol­ling Stonesi, tak samo jak przed laty, wykorzystali swoją popular­ność, żeby przy­po­mnieć waż­nych dla gatunku, a – nie oszukujmy się – szerzej nie­znanych artystów. I choćby tylko za to należą się im wiel­kie ukłony. Nie­którzy wiesz­czą, że to będzie ostatni studyjny album The Rol­ling Stones – jeśli tak, zostawiają fanów z nie lada gratką. Jeśli ktoś jesz­cze szuka prezentu świątecz­nego dla blues­fana, właśnie go znalazł. Tym bar­dziej, że płytę można nabyć także w imponującej wer­sji Deluxe, w ciekawym opakowaniu i z obszer­nym materiałem zdjęciowym. (pd)

Wydawca: Universal Music
Posłuchaj: www.universalmusic.pl

Blues-rock rodem z Provogue

Założona w 1990 roku holen­der­ska wytwór­nia Provogue, będąca czę­ścią wytwórni-​matki Mascot Label Group, to oficyna specjalizująca się w muzyce będącej połączeniem bluesa i rocka, z gitarą w roli głów­nej. W jej katalogu znaleźć można płyty tak cenionych i popular­nych współ­czesnych gitarzystów jak Joe Bonamassa, Robert Cray czy znany z Gov’t Mule War­ren Haynes. W dwóch słowach? Dużo dobrego.

O „Bat­tle Scars” Wal­tera Trouta pisaliśmy nie­dawno. Ale Trouta, w roli gościa specjal­nego, słychać też na albumie „West Of Flushing, South Of Frisco” grupy Super­sonic Blues Machine. Oprócz niego, jako gwiazdy, pojawiają się tam też Billy Gib­bons z ZZ Top, wspo­mniany wcześniej War­ren Haynes, Chris Duarte – gitarowy pirotech­nik z Tek­sasu, Rob­ben Ford czy Eric Gales. Gdy dodać do tego gitarę etatowego członka SUper­sonic Blues Machine, Lance’a Lopeza, robi się tam naprawdę gorąco. Dla miłośników gitarowych popisów, płyta w sam raz.

Spo­rymi umiejęt­no­ściami w grze na gitarze, szczegól­nie tech­niką slide, może się poszczycić Big Boy Bloater. Chociaż nowa płytka „Luxury Hobo” jest króciutka, ma nie­całe 40 minut, to wrażeń tu nie brakuje. Od cięż­kiego boogie, do soulowych piosenek – w sumie dziewięć utworów na bar­dzo zwar­tej, ale miłej w odbiorze płytce.

Mówiąc o zwar­tym podej­ściu do muzyki, warto zwrócić uwagę na trio z Nashville ukrywające się pod nazwą Simo. A to od nazwiska gitarzysty JD Simo. Całość jest nie­zwykle surowa i bar­dzo ener­getyczna. Nagrana na setkę, bez poprawek i – tu ciekawostka – na gitarze Duane’a All­mana, pochodzącym z 1957 roku Gib­sonie Les Paul Gold Top – tym samym, który zagrał słynne solo w clap­tonow­skiej „Layli” z czasów Derek and The Dominos. Na albumie „Let Love Show The Way”, w kon­wen­cji psychodelicz­nego bluesa spod znaku klasycz­nych power trio ten instrument też pięk­nie brzmi. (pd)

Wydawca: Provogue Records
Posłuchaj: Mystic

Walter Trout „Battle Scars”

Nie­wiele jest płyt, o których bez naj­mniej­szej prze­sady można powiedzieć, że słuchamy ich cudem. Tak było z poprzed­nią „The Blues Came Cal­lin’”, na którą piosenki Wal­ter Trout pisał leżąc na szpital­nym łóżku, czekając na prze­szczep wątroby, który miał być jego jedyną szansą na prze­życie – i siłą rzeczy tak już będzie z każdą kolejną. „Bat­tle Scars” też nawiązuje do tragicz­nych prze­żyć autora – po takim doświad­czeniu trudno żeby było ina­czej – ale bar­dziej niż zapis czar­nych momen­tów choroby, stanowi opowieść o pokonywaniu prze­ciw­no­ści i odzyskiwaniu życia. Widać to już po tytułach piosenek – zaczynamy od „Almost Gone”, a koń­czymy na „Gonna Live Again”. Wszystko co pomiędzy tymi utworami dzieje się na płycie jest inten­sywne i mocne – od tek­stów, po muzykę – dając nam moż­liwość obcowania z jedną z naj­lep­szych, naj­bar­dziej osobistych płyt w dys­kografii Trouta. A resume ma prze­cież pokaźne — współ­pracował w swojej karierze z Joh­nem Mayal­lem, grupą Can­ned Heat, Joh­nem Lee Hookerem i Big Mamą Thorn­ton. Dla miłośników ostrzej­szego blues-​rockowego grania płyta konieczna, ale powinni po nią sięgnąć także inni, bo każdy wraż­liwy muzycz­nie słuchacz, zain­teresowany nie tylko rif­fem, ale też war­stwą tek­stową i ładun­kiem emocji albumu znaj­dzie tu dużo dla siebie. Zdecydowanie do wielo­krot­nego słuchania. (pd)

Wydawca: Provogue Records
Posłuchaj: Mystic

Rob Tognoni „Koncerty w Trójce”

Kilka miesięcy temu, a dokład­nie 9 marca, w nie­dzielny wieczór, w Muzycz­nym Studiu Pol­skiego Radia im. Agnieszki Osiec­kiej na ul. Myśliwiec­kiej 3÷5÷7 w War­szawie wystąpił australij­ski gitarzysta Rob Tognoni. Na scenie towarzyszyli mu pol­scy muzycy – basista Łukasz Gor­czyca i per­kusista Tomasz Dominik. Taki news pew­nie nie byłby niczym nie­zwykłym, bo Tognoni grał już w Pol­sce kil­kakrot­nie, ale wiadomość o tym, że tam­ten kon­cert ukazał się właśnie na płycie CD, już tak. „Rob Tognoni – kon­certy w Trójce” to czter­na­ście utworów, w sumie ponad 70 minut muzyki. To sporo jak na trio, ale umiejęt­no­ści Tognoniego są na tyle duże, żeby utrzymać uwagę słuchacza przez cały kon­cert. Co zresztą można spraw­dzić na stronie Pol­skiego Radia, gdzie kon­cert dostępny jest do obej­rzenia w wer­sji wideo. Warto obej­rzeć, ale też kupić i posłuchać na domowym stereo. Nie tylko ze względów archiwal­nych. (pd)

Wydawca: Polskie Radio
Posłuchaj: www.polskieradio.pl

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design