In English

Toruń Blues Meeting! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

3 grudnia 2016 r.

Najnowsze wiadomości RSS Twitter Facebook

Toruń Blues Meeting! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Keith Dunn, Car­los John­son, John „Broad­way” Tuc­ker, Michael Roach, Mike Rus­sell, Guitar Crusher, Eddie Tur­ner, Mud Mor­gan­field, Johnny Win­ter… Lista zagranicz­nych gwiazd Toruń Blues Meeting jest długa. W ramach kon­kursu przy­gotowanego przez Blues​.pl i organizatorów festiwalu wystar­czyło podać z niej jedynie trzy nazwy lub nazwiska żeby wziąć udział w losowaniu zaproszeń na meeting, którego 27. edycja odbędzie się w piątek i w sobotę 18 i 19 listopada – po pięć pojedyn­czych zaproszeń na każdy z festiwalowych dni (wybierane losowo).

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, szczę­ście w losowaniu mieli:

  • zaproszenia na piątek, 18 listopada: Zofia z Byd­gosz­czy, Robert z Kalisza, Piotr z Torunia, Andrzej z Elbląga i Mar­cin z Torunia,
  • zaproszenia na sobotę, 19 listopada: Jan z Byd­gosz­czy, Krzysz­tof z Płocka, Adam z Torunia, Piotr z Poznania i Ewa z Torunia.

Na zwycięz­ców, a także na wszyst­kie inne osoby, które pojawią się w klubie „Od Nowa” czekać będą na Toruń Blues Meeting ciekawi wykonawcy i gorąca atmos­fera, w ramach której granice między fanami, a ich idolami prak­tycz­nie prze­stają ist­nieć. Szczegółowy program znaj­dziecie na stronie festiwalu.

Źródło: Blues.pl i Toruń Blues Meeting

Toruń Blues Meeting! Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Ciekawi wykonawcy i gorąca atmos­fera, w ramach której granice między fanami, a ich idolami prak­tycz­nie prze­stają ist­nieć to dwie naj­waż­niej­sze cechy wyróż­niające Toruń Blues Meeting na tle innych pol­skich bluesowych festiwali. W tym roku, 18 i 19 listopada, klubowa impreza toruń­skiej „Od Nowy” świętować będzie swoje dwudzieste siódme urodziny. Gwiazdą wydarzenia, spo­glądającą na fanów z plakatu, jest Amerykanin Niki Buzz. Publicz­no­ści zaprezen­tują się także pochodzący z Islan­dii ET Tumason oraz czeski band Buzma Folk Blues. Pol­skę reprezen­tować będą Kasa Chorych, Old Breakout, Nad­miar, Kulisz Trio, Tor­tilla i wspo­mniany Dżem.

Razem z organizatorami Toruń Blues Meeting, przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania jest po pięć pojedyn­czych zaproszeń na każdy z festiwalowych dni. Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem wymienić nazwiska co naj­mniej trzech zagranicz­nych gwiazd poprzed­nich edycji festiwalu.

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Toruń Blues Meeting” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy tylko do czwartku 17 listopada, do godziny 12:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięzców!

Źródło: Blues.pl i Toruń Blues Meeting

Jimiway Blues Festival! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Dwie ważne chicagow­skie wytwór­nie płytowe, dla których nagrywają zespoły będące zagranicz­nymi gwiaz­dami tegorocz­nego Jimiway Blues Festival to Alligator Records i Del­mark — taka była prawidłowa odpowiedź w kon­kur­sie, który organizowaliśmy wspól­nie z Benedyk­tem Kunic­kim, dyrek­torem Jimiway. Do wygrania były dwa pojedyn­cze zaproszenia na wszyst­kie trzy festiwalowe dni.

Zwycięz­cami kon­kursu są Robert z Kalisza i Jacek z Ino­wrocławia, gratulujemy.

For­macja Mis­sis­sippi Heat i grupa Lil’Ed & The Blues Imperials, których dotyczyło pytanie, a także Mr. Sipp to gwiazdy jubile­uszowej, dwudziestej piątej edycji Jimiway Blues Festival w Ostrowie Wiel­kopol­skim, która odbędzie się 13, 14 i 15 paź­dzier­nika. Oczywi­ście w ramach festiwalu nie zabrak­nie pol­skich wykonaw­ców. W ramach Jimiway wystąpią w tym roku Hot Lips, Hen­drix Resur­rec­tion, Obstawa Prezydenta, Kraków Street Band, Blues Time, Blues Jun­kers i Gang Olsena. Muzyce towarzyszyć będą promocje nowych książek redak­torów Jana Choj­nac­kiego i Zdzisława Pająka. Polecamy!

Źródło: Blues.pl i Jimiway Blues Festival

Jimiway Blues Festival! Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

For­macja Mis­sis­sippi Heat, grupa Lil’Ed & The Blues Imperials i Mr. Sipp to gwiazdy jubile­uszowej, dwudziestej piątej edycji Jimiway Blues Festival w Ostrowie Wiel­kopol­skim, która odbędzie się 13, 14 i 15 paź­dzier­nika. Oczywi­ście w ramach festiwalu nie zabrak­nie pol­skich wykonaw­ców. W ramach Jimiway wystąpią w tym roku Hot Lips, Hen­drix Resur­rec­tion, Obstawa Prezydenta, Kraków Street Band, Blues Time, Blues Jun­kers i Gang Olsena. Muzyce towarzyszyć będą promocje nowych książek redak­torów Jana Choj­nac­kiego i Zdzisława Pająka.

Jak co roku razem z dyrek­torem Jimiway Blues Festival, Benedyk­tem Kunic­kim, przy­gotowaliśmy dla Czytel­ników Blues​.pl kon­kurs, w którym do wygrania są dwa pojedyn­cze zaproszenia na wszyst­kie trzy festiwalowe dni. Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku i odpowiedzieć na pytanie: „jak się nazywają dwie ważne chicagow­skie wytwór­nie płytowe, dla których nagrywają zespoły będące zagranicz­nymi gwiaz­dami Jimiway?”.

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Jimiway Blues Festival” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do poniedziałku 10 paź­dzier­nika, do godziny 9:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców konkursu.

Źródło: Blues.pl i Jimiway Blues Festival

Gwiazdy na 36. Rawa Blues Festival! Sprawdź kto wygrał zaproszenia na koncert i warsztaty z mistrzem gitary!

opublikowano w dziale Polska

36. edycja Rawa Blues Festival już w naj­bliż­szy week­end. 30 września w sali kon­cer­towej NOSPR zagrają Corey Har­ris oraz Keb’ Mo’ orkiestrą sym­foniczną. W sobotę 1 paź­dzier­nika festiwalowe kon­certy odbywać się będą w Spodku. Zagranicz­nymi gwiaz­dami kon­certu będą: brytyj­ski gitarzysta, wir­tuoz stylu fin­ger­pic­king Albert Lee, Shemekia Copeland (nominowana do Grammy za naj­now­szą płytę „Out­skirts of Love”), JJ Grey & Mofro oraz Toronzo Can­non. Wśród pol­skich wykonaw­ców usłyszymy m.in. zespół Dżem. Na scenie pojawi się też naj­popular­niej­sze muzyczne wcielenie Irka Dudka, Shakin’ Dudi. Razem z organizatorami Rawa Blues Festival przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs w dwóch odsłonach. Sprawdź­cie kto wygrał!

Kon­kurs dla czytelników

Szef wytwórni Alligator, prezen­tującej na festiwalu swoich artystów i – już od kilku lat – jeden z honorowych gości festiwalu to Bruce Iglauer” – taka była prawidłowa odpowiedź w pierw­szej kon­kur­sowej sek­cji. Do wygrania było pięć pojedyn­czych zaproszeń do Spodka. Zdobyli je: Mar­cin z Krakowa, Jakub z Wrocławia, Paweł z Jaworzna, Marek z Mysz­kowa i Paulina z Łańcuta.

Kon­kurs dla gitarzystów

Dodat­kowo, po raz pierw­szy, szansę na specjalną nagrodę – udział w warsz­tatach gitarowych z Alber­tem Lee 29 (trzy podwójne zaproszenia) i 30 września (dwa podwójne zaproszenia) – mieli muzykujący Czytel­nicy. Pytanie dla nich było nieco inne: „dlaczego akurat Ty powinieneś/​powinnaś mieć szansę nauki gry na gitarze pod okiem mistrza?”. Zaproszenia zdobyli: Tomasz z Kruszyna, Jacek z Łodzi, Andrzej z War­szawy, Hanna z Katowic i Piotr z Warszawy.

Zwycięz­com gratulujemy, a wszyst­kich kochających bluesa zachęcamy do uczest­nic­twa w Rawa Blues Festival!

Gwiazdy na 36. Rawa Blues Festival! Wygraj zaproszenia na koncert i warsztaty z mistrzem gitary!

opublikowano w dziale Polska

Początek jesieni to jak co roku święto bluesa w Katowicach – 36. edycja jed­nego z naj­więk­szych bluesowych festiwali na świecie, Rawa Blues Festival, potrwa dwa dni. Po raz drugi w swojej historii Rawa Blues zago­ści w nowoczesnej sali kon­cer­towej NOSPR. 30 września, zagrają tam mistrz korzen­nego, akustycz­nego bluesa Corey Har­ris oraz jeden z naj­popular­niej­szych współ­czesnych bluesmanów – Keb’ Mo’ (laureat nagrody Grammy), który – po raz pierw­szy w karierze – zagra swoje utwory w sym­fonicz­nych aran­żacjach, przy­gotowanych specjal­nie na katowicki festiwal. Arty­ście towarzyszyć będzie Narodowa Orkiestra Sym­foniczna Pol­skiego Radia pod batutą Krzesimira Dęb­skiego. W sobotę 1 paź­dzier­nika festiwalowe kon­certy odbywać się będą w Spodku. O 11.00 ruszy Mała Scena, a od 15.00 roz­poczną się kon­certy na głów­nej scenie katowic­kiej hali. Zagranicz­nymi gwiaz­dami kon­certu będą: brytyj­ski gitarzysta, wir­tuoz stylu fin­ger­pic­king Albert Lee, Shemekia Copeland (nominowana do Grammy za naj­now­szą płytę „Out­skirts of Love”), JJ Grey & Mofro oraz Toronzo Can­non. Wśród pol­skich wykonaw­ców usłyszymy m.in. zespół Dżem. Na scenie pojawi się też naj­popular­niej­sze muzyczne wcielenie Irka Dudka, Shakin’ Dudi.

Kon­kurs dla czytelników

Razem z organizatorami Rawa Blues Festival przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników kon­kurs, w którym do wygrania jest pięć pojedyn­czych zaproszeń do Spodka na 1 paź­dzier­nika. Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku, a potem odpowiedzieć na pytanie: „jak się nazywa szef wytwórni Alligator, prezen­tującej na festiwalu swoich artystów i – już od kilku lat – jeden z honorowych gości festiwalu?”.

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Rawa Blues” w temacie, prosimy przy­syłać na adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu.

Kon­kurs dla gitarzystów

Dodat­kowo, po raz pierw­szy, szansę na specjalną nagrodę – udział w warsz­tatach gitarowych z Alber­tem Lee 29 (trzy podwójne zaproszenia) i 30 września (dwa podwójne zaproszenia) – mają muzykujący Czytel­nicy. Pytanie dla nich nieco inne: „dlaczego akurat Ty powinieneś/​powinnaś mieć szansę nauki gry na gitarze pod okiem mistrza?”.

Odpowiedzi, z hasłem Rawa Blues – warsz­taty w temacie, prosimy przy­syłać na adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu.

* * *

Na Wasze maile – w obu kon­kur­sowych kategoriach – czekamy tylko do wtorku 27 września, do godziny 09:00. Nie­długo potem ogłosimy zwycięz­ców konkursu!

Devon Allman w Toruniu i Poznaniu! Sprawdź kto wygrał zaproszenia do Od Nowy!

opublikowano w dziale Polska

Nie­miecka wytwór­nia, nakładem której ukazał się nowy album Devona All­mana, „Ride Or Die”, to Ruf Records — taka była prawidłowa odpowiedź w kon­kur­sie, który przy­gotowaliśmy dla Naszych Czytel­ników razem z klubem Od Nowa w Toruniu. Do wygrania były trzy pojedyn­cze zaproszenia na toruń­ski kon­cert Devona All­mana, 12 września, właśnie w klubie Od Nowa.

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, szczę­ście mieli: Zofia z Byd­gosz­czy, Agnieszka z Torunia i Piotr z War­szawy, gratulujemy!

Źródło: www.ranus.pl

Blues.pl poleca

Blues-rock rodem z Provogue

Założona w 1990 roku holen­der­ska wytwór­nia Provogue, będąca czę­ścią wytwórni-​matki Mascot Label Group, to oficyna specjalizująca się w muzyce będącej połączeniem bluesa i rocka, z gitarą w roli głów­nej. W jej katalogu znaleźć można płyty tak cenionych i popular­nych współ­czesnych gitarzystów jak Joe Bonamassa, Robert Cray czy znany z Gov’t Mule War­ren Haynes. W dwóch słowach? Dużo dobrego.

O „Bat­tle Scars” Wal­tera Trouta pisaliśmy nie­dawno. Ale Trouta, w roli gościa specjal­nego, słychać też na albumie „West Of Flushing, South Of Frisco” grupy Super­sonic Blues Machine. Oprócz niego, jako gwiazdy, pojawiają się tam też Billy Gib­bons z ZZ Top, wspo­mniany wcześniej War­ren Haynes, Chris Duarte – gitarowy pirotech­nik z Tek­sasu, Rob­ben Ford czy Eric Gales. Gdy dodać do tego gitarę etatowego członka SUper­sonic Blues Machine, Lance’a Lopeza, robi się tam naprawdę gorąco. Dla miłośników gitarowych popisów, płyta w sam raz.

Spo­rymi umiejęt­no­ściami w grze na gitarze, szczegól­nie tech­niką slide, może się poszczycić Big Boy Bloater. Chociaż nowa płytka „Luxury Hobo” jest króciutka, ma nie­całe 40 minut, to wrażeń tu nie brakuje. Od cięż­kiego boogie, do soulowych piosenek – w sumie dziewięć utworów na bar­dzo zwar­tej, ale miłej w odbiorze płytce.

Mówiąc o zwar­tym podej­ściu do muzyki, warto zwrócić uwagę na trio z Nashville ukrywające się pod nazwą Simo. A to od nazwiska gitarzysty JD Simo. Całość jest nie­zwykle surowa i bar­dzo ener­getyczna. Nagrana na setkę, bez poprawek i – tu ciekawostka – na gitarze Duane’a All­mana, pochodzącym z 1957 roku Gib­sonie Les Paul Gold Top – tym samym, który zagrał słynne solo w clap­tonow­skiej „Layli” z czasów Derek and The Dominos. Na albumie „Let Love Show The Way”, w kon­wen­cji psychodelicz­nego bluesa spod znaku klasycz­nych power trio ten instrument też pięk­nie brzmi. (pd)

Wydawca: Provogue Records
Posłuchaj: Mystic

Walter Trout „Battle Scars”

Nie­wiele jest płyt, o których bez naj­mniej­szej prze­sady można powiedzieć, że słuchamy ich cudem. Tak było z poprzed­nią „The Blues Came Cal­lin’”, na którą piosenki Wal­ter Trout pisał leżąc na szpital­nym łóżku, czekając na prze­szczep wątroby, który miał być jego jedyną szansą na prze­życie – i siłą rzeczy tak już będzie z każdą kolejną. „Bat­tle Scars” też nawiązuje do tragicz­nych prze­żyć autora – po takim doświad­czeniu trudno żeby było ina­czej – ale bar­dziej niż zapis czar­nych momen­tów choroby, stanowi opowieść o pokonywaniu prze­ciw­no­ści i odzyskiwaniu życia. Widać to już po tytułach piosenek – zaczynamy od „Almost Gone”, a koń­czymy na „Gonna Live Again”. Wszystko co pomiędzy tymi utworami dzieje się na płycie jest inten­sywne i mocne – od tek­stów, po muzykę – dając nam moż­liwość obcowania z jedną z naj­lep­szych, naj­bar­dziej osobistych płyt w dys­kografii Trouta. A resume ma prze­cież pokaźne — współ­pracował w swojej karierze z Joh­nem Mayal­lem, grupą Can­ned Heat, Joh­nem Lee Hookerem i Big Mamą Thorn­ton. Dla miłośników ostrzej­szego blues-​rockowego grania płyta konieczna, ale powinni po nią sięgnąć także inni, bo każdy wraż­liwy muzycz­nie słuchacz, zain­teresowany nie tylko rif­fem, ale też war­stwą tek­stową i ładun­kiem emocji albumu znaj­dzie tu dużo dla siebie. Zdecydowanie do wielo­krot­nego słuchania. (pd)

Wydawca: Provogue Records
Posłuchaj: Mystic

Rob Tognoni „Koncerty w Trójce”

Kilka miesięcy temu, a dokład­nie 9 marca, w nie­dzielny wieczór, w Muzycz­nym Studiu Pol­skiego Radia im. Agnieszki Osiec­kiej na ul. Myśliwiec­kiej 3÷5÷7 w War­szawie wystąpił australij­ski gitarzysta Rob Tognoni. Na scenie towarzyszyli mu pol­scy muzycy – basista Łukasz Gor­czyca i per­kusista Tomasz Dominik. Taki news pew­nie nie byłby niczym nie­zwykłym, bo Tognoni grał już w Pol­sce kil­kakrot­nie, ale wiadomość o tym, że tam­ten kon­cert ukazał się właśnie na płycie CD, już tak. „Rob Tognoni – kon­certy w Trójce” to czter­na­ście utworów, w sumie ponad 70 minut muzyki. To sporo jak na trio, ale umiejęt­no­ści Tognoniego są na tyle duże, żeby utrzymać uwagę słuchacza przez cały kon­cert. Co zresztą można spraw­dzić na stronie Pol­skiego Radia, gdzie kon­cert dostępny jest do obej­rzenia w wer­sji wideo. Warto obej­rzeć, ale też kupić i posłuchać na domowym stereo. Nie tylko ze względów archiwal­nych. (pd)

Wydawca: Polskie Radio
Posłuchaj: www.polskieradio.pl

Melody Gardot „Currency Of Man”

Odkąd Norah Jones osiągnęła komer­cyjny suk­ces, delikatne dam­skie głosy i rów­nie zwiewne akustyczne aran­żacje prze­stały być domeną miłośników jazzu, a stały się czę­ścią muzycz­nego prawie-​mainstreamu. Kilka lat temu, w ślady nowojor­skiej koleżanki poszła młodziutka, bo wów­czas nie­wiele ponad dwudziestolet­nia Melody Gar­dot. Po ścieżce peł­nych nastroju piosenek kroczyła na tyle interesująco, że i blues­fani zwrócili na nią uwagę. Ale nic w tym dziw­nego, bo też obok takiego głosu trudno przejść obojęt­nie. Sub­telny, bez odrobiny krzyku, jakby składający się z samego szeptu. Mniej charak­terystyczny niż ten należący do Madeleine Peyroux, ale przez to łatwiej­szy w odbiorze i pew­nie trafiający do więk­szej grupy odbior­ców. Jed­nak w żad­nym razie pospolity. W parze z głosem od początku szedł u niej talent do pisania piosenek, które brzmią świeżo, a jed­nocześnie przy­kuwają uwagę tym czymś, co już kiedyś, gdzieś się słyszało. To ponoć cecha naj­więk­szych son­gw­riterów. Na nowym albumie, „Cur­rency Of Man” tym czymś, co już kiedyś słyszeliśmy są zaan­gażowane spo­łecz­nie tek­sty i echa głębokiego funku lat 60tych i 70tych, ale podane z taką maestrią, że nic tylko siedzieć i słuchać. Co nie zmienia faktu, że jest to trudna płyta. Prze­glądając Inter­net można natknąć się na skrajne o niej opinie. Krytycy są zachwyceni, fani w więk­szo­ści też, chociaż nie brakuje osób, które tęsk­nią za delikatną jaz­zującą Melody – co jest oczywi­ście kwestią gustu, ale też – już od strony tech­nicz­nej – narzekają na trudny w odbiorze mix muzyki. Fakt, całość jest nagrana i zmik­sowana specyficz­nie, ale to celowy zabieg producenta i artystki, budujący jedyny w swoim rodzaju klimat cało­ści. Słychać to naj­lepiej w miaż­dżącym wprost brzmieniu opar­tej na tragicz­nej historii zabitego na tle rasowym w 1955 roku młodziut­kiego Emmetta Tilla kom­pozycji „Preacher Man” – nie­samowicie zaaran­żowany i zagrany numer, który na dobrym sprzęcie – podob­nie jak reszta płyty – potrafi oczarować takim bogac­twem warstw, jakiego w ostat­nich latach w muzyce prak­tycz­nie się już nie spo­tyka. Dla mnie to zdecydowanie naj­lep­sza dotąd Melody, więc tym bar­dziej polecam Pań­stwa uwadze jej pol­ski kon­cert – już 9 grud­nia, na war­szaw­skim Torwarze.

Prze­mek Draheim

Wydawca: Universal
Posłuchaj: www.amazon.com

© Blues.pl 2000-2016 | Code & design PMK Design