In English

Afroamerykańska historia w lutym

opublikowano w dziale Świat

Na cześć Afroamerykanów, którzy wal­czyli o rów­noupraw­nienie i peł­nię praw obywatel­skich, każ­dego roku luty to w Stanach Zjed­noczonych Miesiąc Historii Afroamerykań­skiej. W jego ramach amerykań­skie instytucje muzealne pokroju Biblioteki Kon­gresu w jesz­cze więk­szym zakresie udostęp­niają publicz­no­ści zbiory związane z kul­turą afroamerykań­ską, na przy­kład w for­mie archiwal­nych nagrań, zdjęć czy inter­netowych prezen­tacji. Myśl prze­wod­nia tegorocz­nego African American History Month to „Czarne kobiety w amerykań­skiej kul­turze i historii” – jed­nym ze zdjęć promujących inicjatywę jest fotografia Elli Fit­zgerald. Więcej infor­macji na temat związanych z miesiącem inicjatyw, także muzycz­nych, znaj­dziecie na stronie African American History Month.

Opublikowano: 2012-02-02 11:15:04
Źródło: www.africanamericanhistorymonth.gov

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design