In English

Pomoc dla Kida Ramosa

opublikowano w dziale Świat

Przy­krą wiadomość podał nie­dawno Bob Cor­ritore. U Kida Ramosa, jed­nego z naj­ciekaw­szych współ­czesnych bluesowych gitarzystów, od lat związanego ze sceną West Coast bluesa, zdiagnozowano raka. Muzyka czeka rok inten­syw­nego i kosz­tow­nego leczenia. Z myślą o tym ostat­nim aspek­cie terapii bluesowe środowiska w Stanach Zjed­noczonych i w Europie roz­poczęły akcję zbierania fun­duszy mających pomóc Ramosowi w leczeniu. Kon­certy charytatywne zor­ganizowano już w Połu­dniowej Kalifor­nii, w Bel­gii i we Włoszech. Kolejne zbiórki prze­widziane są na grudzień. W zbieraniu fun­duszy pomóc ma także specjalna płyta, która ukaże się oficjal­nie 23 paź­dzier­nika. Krążek będzie zatytułowany „The Kid Ramos/​Bob Cor­ritore Phoenix Blues Ses­sions” i przyniesie nagrania zarejestrowane z udziałem takich artystów jak Henry Gray, Nappy Brown, Big Pete Pear­son, Chief Schabut­tie Gil­liame czy Chico Chism. Album ukaże się w limitowanym nakładzie 1.000 egzem­plarzy, a cały dochód z jego sprzedaży trafi do Ramosa. Czekając na premierę płyty warto przy­po­mnieć sobie gitarowy styl Kida Ramosa, chociażby z pomocą dostęp­nego na YouTube frag­mentu kon­certu The Fabulous Thun­der­birds z jego udziałem.

Opublikowano: 2012-10-15 12:07:23
Źródło: www.bobcorritore.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design