In English

Monterey Bay Blues Festival bankrutuje

opublikowano w dziale Świat

Dzien­nik Mon­terey Herald prze­kazał szokującą wiadomość. Po dwudziestu sied­miu latach funk­cjonowania w świadomo­ści kalifor­nij­skich blues­fanów i nie­zwykle udanych kon­cer­tach, w ramach których publicz­no­ści prezen­towały się takie gwiazdy jak Buddy Guy, Can­ned Heat czy Keb’ Mo’, The Mon­terey Bay Blues Festival ogłosił ban­kruc­two. Jak donosi gazeta, długi festiwalu sięgają około dwustu dziewięć­dziesięciu tysięcy dolarów. Mówiąc o przy­czynach zapa­ści finan­sowej dyrek­cja imprezy wskazuje na rosnące koszty organizacji festiwalu, ogólną słabą sytuację ekonomiczną skut­kującą brakiem zain­teresowania spon­sorów i gor­szą niż zakładano frekwen­cję pod­czas ostat­niej edycji.

Opublikowano: 2012-10-26 14:47:02
Źródło: www.montereyherald.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design