In English

Joe Bonamassa „Muddy Wolf At Red Rocks”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

2 paź­dzier­nika ukazał się nowy kon­cer­towy album Joe Bonamassy, jed­nego z naj­lep­szych i naj­bar­dziej płod­nych współ­czesnych bluesowych gitarzystów, jed­nak dziś u nas dwa słowa na temat poprzed­niej kon­cer­tówki Joe, „Muddy Wolf At Red Rocks”, będącej wymarzoną wręcz pozycją dla miłośników ikon bluesa, Muddy Watersa i Howlin’a Wolfa. To utwory z ich reper­tuaru, w przy­tłaczającej więk­szo­ści, wypeł­niają ten album.

Genial­nie wyglądający Red Rocks Amphitheatre nieopodal Denver w Colorado był scenerią kon­certu, w ramach którego Bonamassa oddał muzyczny hołd klasycz­nym bluesowym brzmieniom. Nie był zresztą w tym zadaniu bez wspar­cia świet­nych muzyków – innych niż ci, z którymi kon­cer­tuje na co dzień. I tak w towarzyszącej mu przy tej okazji bluesowej maszynie pojawili się m.in. Reese Wynans z Double Trouble Stevie Ray Vaughana, Ron Dziubla na sak­sofonie, Mike Hen­der­son – na co dzień gitarzysta, tu na har­monijce, a także rewelacyjny Kirk Flet­cher, zdaniem wielu jedna z naj­lep­szych dziś gitar na Zachod­nim Wybrzeżu USA. Nic dziw­nego, że w takim towarzystwie sam Joe zdawał się być jesz­cze bar­dziej pod­eks­cytowany niż zwykle. To prze­łożyło się na muzykę czyniąc z „Muddy Wolf At Red Rocks” jedną z naprawdę obowiąz­kowych pozycji w prze­bogatej kon­cer­towej dys­kografii Bonamassy. (pd)

Opublikowano: 2015-10-05 21:10:28
Wydawca: Provogue Records / Mystic Productions
Posłuchaj: www.mystic.pl

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design