In English

Walter Trout „Battle Scars”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Nie­wiele jest płyt, o których bez naj­mniej­szej prze­sady można powiedzieć, że słuchamy ich cudem. Tak było z poprzed­nią „The Blues Came Cal­lin’”, na którą piosenki Wal­ter Trout pisał leżąc na szpital­nym łóżku, czekając na prze­szczep wątroby, który miał być jego jedyną szansą na prze­życie – i siłą rzeczy tak już będzie z każdą kolejną. „Bat­tle Scars” też nawiązuje do tragicz­nych prze­żyć autora – po takim doświad­czeniu trudno żeby było ina­czej – ale bar­dziej niż zapis czar­nych momen­tów choroby, stanowi opowieść o pokonywaniu prze­ciw­no­ści i odzyskiwaniu życia. Widać to już po tytułach piosenek – zaczynamy od „Almost Gone”, a koń­czymy na „Gonna Live Again”. Wszystko co pomiędzy tymi utworami dzieje się na płycie jest inten­sywne i mocne – od tek­stów, po muzykę – dając nam moż­liwość obcowania z jedną z naj­lep­szych, naj­bar­dziej osobistych płyt w dys­kografii Trouta. A resume ma prze­cież pokaźne — współ­pracował w swojej karierze z Joh­nem Mayal­lem, grupą Can­ned Heat, Joh­nem Lee Hookerem i Big Mamą Thorn­ton. Dla miłośników ostrzej­szego blues-​rockowego grania płyta konieczna, ale powinni po nią sięgnąć także inni, bo każdy wraż­liwy muzycz­nie słuchacz, zain­teresowany nie tylko rif­fem, ale też war­stwą tek­stową i ładun­kiem emocji albumu znaj­dzie tu dużo dla siebie. Zdecydowanie do wielo­krot­nego słuchania. (pd)

Opublikowano: 2016-02-02 12:52:55
Wydawca: Provogue Records
Posłuchaj: Mystic

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design