In English

Roots music w amerykańskim wydaniu

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Mieszanka bluesa, folku i dźwięków coun­try, czyli amerykań­ska roots music – czy, jak wolą nie­którzy, Americana – to muzyka, która ostat­nimi czasy coraz śmielej zagląda do odtwarzaczy mp3 należących do młod­szego pokolenia słuchaczy, nie mówiąc już o muzycz­nych streamerach pokroju iTunes czy katalogach dużych wytwórni płytowych, z War­ner Music na czele. Dobrym przy­kładem jest grupa Carolina Chocolate Drops, której muzyczne początki sięgają współ­pracy z Music Maker Relief Foun­dation, czyli bliskiej sercu każ­dego blues­fana fun­dacji, której celem jest nie­sienie pomocy tym pionierom tradycyj­nej amerykań­skiej muzyki, którzy sami nie radzą sobie w życiu: od zakupu leków i opłacania codzien­nych ratun­ków, po opiekę artystyczną i wydawniczą.

Carolina Chocolate Drops, czyli trójka młodych ludzi, którzy swoje muzyczne inspiracje czer­pią z dokonań poprzed­nich pokoleń i tradycji afro-​amerykańskich jug ban­dów z pierw­szej połowy dwudziestego wieku. Stąd na wydanym przez Nonesuch Records albumie „Leaving Eden” słychać skrzypce, banjo czy coś, co z jed­nej strony może brzmieć jak gliniany dzban, czyli właśnie jug, a z drugiej jak hip-​hipowy beat. To muzyka sprzed ery bluesa, ale mimo wieku potrafi poruszyć współ­czesnych słuchaczy – szczegól­nie, gdy przy­prawi się ją sub­tel­nie odrobiną nowoczesnych brzmień, tak jak w sin­glowej kom­pozycji „Coun­try Girl” (z teledyskiem do obej­rzenia na YouTube). Jeśli taki zabieg ma przy­ciągnąć do muzyki roots młod­szych fanów, czemu nie.

Do innego obszaru amerykań­skich tradycji muzycz­nych odwołuje się Zac Brown Band, którego nową płytę, także pod parasolem War­ner Music, wydała firma Atlan­tic. Tak pozytyw­nej piosenki jak numer „Jump Right In” otwierający album „Uncaged” można ze świecą szukać. Zaśpiew w głosie wokalisty zdecydowanie country’owy, ale w muzyce słychać tyle tropikal­nego słońca, że bar­dziej niż do Tek­sasu, całość pasuje do Karaibów. I co naj­lep­sze nic tu nie wydaje się sztuczne czy przy­klejone na siłę. Takie eklek­tyczne podej­ście do współ­czesnej muzyki coun­try słychać zresztą na całej płycie, chociaż obok radiowych prze­bojów pod­szytych popem nie brakuje tu typowo red­nec­kiego bluegrass. Utrzymany w takiej kon­wen­cji „The Wind” wyraź­nie pokazuje, dlaczego country’owi instrumen­tali­ści uważani są za jed­nych z bar­dziej spraw­nych tech­nicz­nie muzyków – takiej szyb­ko­ści w graniu mógłby pozaz­dro­ścić muzykom Zaca Browna niejeden metalowy band. Dla tych, którzy do coun­try pod­chodzą jak do jeża, „Uncaged” to płyta na bez­bolesne prze­łamanie pierw­szych lodów; dla tych, którzy coun­try lubią, album do wielo­krot­nego przesłuchiwania.

Gdyby z kolei szukać jed­nego tylko artysty, który uosabia w sobie wszyst­kie barwy, jakimi mieni się Americana – od bluesa, po coun­try, z naj­róż­niej­szymi brzmieniami pomiędzy, koniecz­nie należałoby wskazać osobę Ry’a Coodera. Artysta solowy, ses­sion man i kom­pozytor muzyki do fil­mów – Ry Cooder to w Stanach człowiek instytucja. Gra wszystko – rock’n’rolla, bluesa, reg­gae, Tex-​Mex, muzykę hawaj­ską, Dixielan­dowy jazz, coun­try, folk, R&B, gospel, a nawet dźwięki z wodewilu, we wszyst­kim prezen­tując mistrzow­ski poziom. To on stworzył genialną, ascetyczną ścieżkę dźwiękową do kul­towego filmu Wima Wen­dersa „Paryż/​Texas”, to on dał światu fenomen Buena Vista Social Club. Teraz wziął się za własne podwórko… 6 listopada w Stanach Zjed­noczonych odbędą się wybory prezydenc­kie. Z tej okazji poeta gitary slide wypu­ścił na rynek album „Elec­tion Special” – wydany podob­nie jak płyta Carolina Chocolate Drops przez Nonesuch Records – muzycz­nie osadzony w realiach roots, ale tematycz­nie bar­dzo mocno odnoszący się do polityki, co obok tytułu krążka sugerują tytuły piosenek. Otwierający long­play „Mutt Rom­ney Blues” jest tu naj­bar­dziej wymow­nym przy­kładem. W czasie przed­wybor­czej gorączki nie wszyst­kim w USA się to podoba, na szczę­ście my możemy go posłuchać na więk­szym luzie. Warto.

Prze­mek Draheim

Opublikowano: 2012-11-04 20:21:15
Wydawca: Warner Music Poland, Nonesuch Recors, Atlantic Records
Posłuchaj: Odsyłacze w tekście

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design