In English

Dennis Gruenling
„Rockin’ All Day” + Doug Deming & The Jewel Tones
„What’s It Gonna Take”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Wytwór­nia Viz­z­Tone przy­gotowała łakome kąski dla miłośników róż­norod­nego bluesa i har­monijki ust­nej. Chodzi o dwa wydaw­nic­twa. Pierw­sze to „Roc­kin’ All Day” sygnowane przez Den­nisa Gruen­linga, gdzie towarzyszą mu Doug Deming i jego Jewel Tones. Drugie to płyta „What’s It Gonna Take” nagrana przez for­mację Doug Deming & the Jewel Tones, gdzie na har­monijce gra Den­nis Gruen­ling. Ot ciekawostka. Zasad­niczo na obu płytach gra ten sam skład, ale nie jest to żelazną regułą, gdyż na pierw­szym z wydaw­nictw znaj­dziemy rów­nież popisy kilku zaproszonych instrumen­talistów spoza paczki. Fak­tem jest, że mamy do czynienia z dwoma albumami peł­nymi smakowitego jump bluesa, bluesa chicagow­skiego i jesz­cze kilku jego warian­tów, z doskonałą grą har­monijki oraz wykwintną gitarą, które sub­tel­nie uzupeł­niają się na tle bujającej sek­cji ryt­micz­nej. Dźwięk i frazowanie har­monijki powoduje szeroki uśmiech na twarzy, tak samo jak to, co na gitarze wyczynia Deming. Brzmienie, puls, nastrój, humor, zabawa. Czego chcieć więcej?

Maciej Draheim

Opublikowano: 2013-01-06 20:53:20
Wydawca: Vizz Tone Label Group
Posłuchaj: www.vizztone.com

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design