In English

Tom Feldmann „The Guitar of Bukka White”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Bukka White – pamięta ktoś jesz­cze tego gitarzystę z Delty Mis­sis­sippi? Z pomocą tym, którzy zdążyli zapo­mnieć lub w ogóle go nie znali przy­chodzi Tom Feld­mann oraz jego szkółka gitarowa wydana na DVD przez wydaw­nic­two Stefana Grossmana.

Powiedzieć, że ambicją „The Guitar of Bukka White” jest przed­stawienie dziesięciu utworów przed­wojen­nego bluesmana, to powiedzieć odrobinę za mało. Tom Feld­mann stara się raczej kom­plek­sowo omówić styl gry gitarzysty, niż dźwięk po dźwięku prze­grać kilka piosenek i trzeba mu przy­znać, że wychodzi to bar­dzo dobrze. Przede wszyst­kim dobranie utworów zostało prze­myślane tak, żeby nie pominąć nic, co dla gry Bukki White’a swoiste. Ponadto uwaga widza nie skupia się na kon­kret­nych utworach, lecz na zastosowanych w nich tech­nikach i schematach. Takie podej­ście to akurat żadna nowość, jeśli chodzi o szkółki opisujące styl muzyków z Delty – osoba, która dobrze zapozna się z materiałem bez problemu poradzi sobie z każ­dym nieomówionym utworem gitarzysty.

Poziom szkółki należy określić jako śred­niozaawan­sowany i ktoś, kto nie jest obe­znany ze specyfiką akustycz­nego bluesa, otwar­tymi strojami oraz tech­niką slide poczuje się co naj­mniej zagubiony. Na szczę­ście wśród materiałów wydanych przez Stefan Grossman’s Guitar Work­shop znaj­duje się szkółka dla nowicjuszy w tym temacie, której autorem jest także Tom Feldman.

Nad zasad­no­ścią studiowania klasyków bluesa cały czas od nowa można by się zastanawiać, ciągle jed­nak pojawiają się nowe szkółki i nikogo to nie dziwi. Powód jest bar­dzo prosty – te do bólu już powtarzane zagrywki nadal domagają się rein­ter­pretacji i odświeżenia. Było tak, gdy Stefan Gros­sman stawiał swoje pierw­sze kroki w zmaganiach z instrumen­tem. Jest tak rów­nież dzisiaj i nic nie wskazuje na to, by coś miało się zmienić.

Patryk Mit­zig

P.S. Pokaźną próbkę opisywanego wideo-​podręcznika można znaleźć na YouTube.

Opublikowano: 2013-04-17 13:45:42
Wydawca: Stefan Grossman’s Guitar Workshop
Posłuchaj: www.guitarvideos.com

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design