In English

Hugh Laurie „Didn’t It Rain”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Klasyczny „The St. Louis Blues” W.C. Handy’ego z 1914 roku otwiera płytę „Didn’t It Rain”, która 13 maja trafiła na półki pol­skich sklepów muzycz­nych – nowy bluesowy album popular­nego aktora Hugh Lauriego, czyli dok­tora House’a z bijącego rekordy popular­no­ści telewizyj­nego serialu. Na krążku Laurie odkrywa na nowo pionierów amerykań­skiego bluesa sięgając do reper­tuaru takich postaci jak wspo­mniany już W.C. Handy, Jelly Roll Mor­ton czy Lit­tle Brother Mont­gomery. Warto tej płyty posłuchać uważ­nie, szczegól­nie w przeded­niu jedynego pol­skiego kon­certu Hugh Lauriego, który odbędzie się 6 czerwca w war­szaw­skiej Sali Kongresowej.

Didn’t It Rain” – kil­kana­ście piosenek, które wypeł­nia ten album nagrano w stycz­niu 2013 roku w Ocean Way Studio w Los Angeles. Lauriemu towarzyszyła tam grupa rewelacyj­nych studyj­nych muzyków. Na per­kusji zagrał Jay Bel­lerose – ten sam, którego gra zdobi płyty Alison Krauss, Madeleine Peyroux, Diany Krall, Grega All­mana, B.B. Kinga, Marca Cohna znanego z hitu „Wal­kin’ In Mem­phis” i setek innych, topowych artystów. Gitarę i naj­róż­niej­sze strunowe instrumenty obsługiwał z kolei Kanadyj­czyk Kevin Breit – mistrz wszyst­kiego co strunowe i współ­pracow­nik takich muzycz­nych nazwisk jak Norah Jones, Celine Dion, Holly Cole czy znany miłośnikom progresyw­nego bluesa Harry Manx. Takie wyliczanki można by mnożyć przy każ­dym z ses­sion­manów pojawiających się na „Didn’t It Rain”, ale słowo uznania należy się też gościom specjal­nym, ot choćby nie­zwykle ciekawej, młodej wokalistce z Gwatemalii, Gaby Moreno. Wśród trzech utworów, które wykonała, znalazło się tango – zaśpiewany w duecie z Dr Housem „Kiss Of Fire”. W jed­nym tylko utworze razem z Lauriem, ograniczającym się tu do roli pianisty, pojawia się bluesowa legenda – Taj Mahal, który swój udział w sesji uzależ­nił od wyboru wła­ściwego, mogącego go zaciekawić utworu. Wybór padł na „Vicks­burg Blues” kojarzony chyba naj­bar­dziej z pianistą Lit­tle Brother Montgomery’m. Na początku maja w Programie 2 Telewizji Pol­skiej, zaraz po dwóch premierowych odcin­kach „Dr House’a”, wyemitowano eks­kluzywny wywiad, jaki z Hugh Lauriem prze­prowadził w Los Angeles Tomasz Kam­mel. Pretek­stem roz­mowy zatytułowanej „Dr House czuje bluesa” była oczywi­ście pol­ska premiera „Didn’t It Rain”. Warto o tym wspo­mnieć, bo w jed­nym z pytań dotyczących właśnie współ­pracy z Taj Mahalem Tomek Kam­mel wspo­mniał Lauriemu o pol­skim kon­cer­cie bluesmana na Festiwalu Muzycz­nym im. Ryśka Riedla „Ku Prze­strodze” i – co ciekawe – tam­ten o tym kon­cer­cie wiedział. Ciekawym głosem – występującym w chór­kach, ale także przej­mującym rolę lidera piosenki – jest wokalistka Jean McC­lain. Piękny gospelowo-​bluesowy głos.

Pol­skie wydanie „Didn’t It Rain” to trzyna­ście kom­pozycji utrzymanych na pograniczu eleganc­kiego akustycz­nego bluesa i wysublimowanego klasycz­nego jazzu. Ktokol­wiek myślał, że pierw­sza płyta Lauriego będzie tylko stylistyczną ciekawostką mocno się mylił, bo na nowym krążku słychać wyraź­nie, że Dr House od samego początku ma na nie­bie pomysł i wie, jaką muzyczną drogą chce podążyć. Jesz­cze lepiej niż na pod­stawowym wydaniu słychać to na specjal­nej edycji albumu, mającej formę pokaź­nej książeczki z dwiema płytami w środku. Na pierw­szym krążku dostajemy wszystko to, co w edycji pod­stawowej. Drugi przynosi natomiast pięć bonusowych utworów – kto wie czy nie naj­ciekaw­szych ze wszyst­kich zawar­tych na albumie – wśród których znalazła się piosenka „Unchain My Heart”, dokład­nie ta sama, którą powinno się kojarzyć z Ray’em Char­lesem i Joe Coc­kerem. Do posłuchania w ramach miłego, leniwego wieczoru. Zdecydowanie nie tylko jako roz­grzewka przed war­szaw­skim koncertem.

Prze­mek Draheim

Opublikowano: 2013-06-05 14:54:30
Wydawca: Warner Music Poland
Posłuchaj: www.warnermusic.pl

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design