In English

Polskie głosy i amerykański sound

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Amerykań­ska tradycja muzyczna to nie­wy­czer­pane źródło inspiracji, co potwier­dzają dwie nowe pol­skie płyty, fir­mowane nazwiskami nie­zwykle zdol­nych, młodych wokalistek. Pierw­sza to Joanna Knit­ter (fot. Anna Liminowicz), która sięgnęła po zapo­mniane amerykań­skie pieśni bluesowe i fol­kowe. Druga to Natalia „Natu” Przy­bysz, daw­niej połowa sek­cji wokal­nej grupy Sistars, teraz w solowym projek­cie z piosen­kami z reper­tuaru Janis Joplin.

Genialny klimat i brzmienie – na to trafiamy w kom­pozycji „Nine Hun­dred Miles” otwierającej płytę „Cruel Cruel World” wokalistki Joanny Knit­ter i towarzyszącego jej zespołu Blues And Folk Con­nec­tion. „To projekt, który powstał z zamiłowania wokalistki i per­kusisty do tradycyj­nej fol­kowej muzyki amerykań­skiej. Oczarowani życiowymi tek­stami i piękną, naj­czę­ściej bar­dzo skromną, har­monią, postanowili stworzyć zespół, który przy­bliżyłby ten gatunek szer­szej publicz­no­ści. Zebrali więc doświad­czonych muzyków, którzy nie mieli problemu ze zro­zumieniem naj­waż­niej­szej cechy tegoż gatunku – prostoty. Każdy z nich wniósł do składu świeże pomysły, różne spoj­rzenie na kon­kretne utwory, dzięki czemu program, mimo, iż w więk­szo­ści oparty na tradycyj­nych melodiach, brzmi bar­dzo oryginal­nie” – czytamy w dołączonej do płyty notatce i jest to opis tyle dokładny co trafny. Krążek zawiera trzyna­ście kom­pozycji. Dziewięć z nich to tradycyjne songi amerykań­skie, cztery utwory są autor­skie. Całość jest pięk­nie, doj­rzale zaśpiewana; per­fek­cyj­nie zagrana i znakomicie brzmi. Słychać od razu, że ktoś miał na tę płytę kon­kretny pomysł i swój plan dokład­nie zrealizował – zarówno od strony dźwiękowej, jak i reper­tuarowej, bo zbiór starych folkowo-​bluesowych pieśni tworzy nam bar­dzo urokliwą całość. Dla mnie, jej naj­pięk­niej­szymi elemen­tami, są dwa utwory – „Katie Cruel” i „Peculiar”. W słod­kiej, różowej okładce, mie­ści się mroczna, bar­dzo wciągająca zawar­tość – to zdecydowanie jedna z naj­ciekaw­szych pol­skich bluesowych czy root­sowych płyt, jakie ukazały się w ostat­nich miesiącach.

Dużo dobrego szumu wywołała swoim albumem, także nawiązującym do amerykań­skiej muzycz­nej spu­ścizny, inna, bar­dziej znana wokalistka – Natalia Przy­bysz, czyli daw­niej głos znany z grupy Sistars. Long­play – wydany przez War­ner Music – nosi tytuł „Kozmic Blues – Tribute To Janis Joplin”. Album, który wyprodukowali Janek Komar, Andrzej Giegiel i gitarzysta zespołu towarzyszącego Natalii, Jurek Zagór­ski, zawiera trzyna­ście piosenek. Tuzin to inter­pretacje utworów z reper­tuaru nie­zapo­mnianej Janis Joplin, w tym „Me And Bobby McGee”, „Kozmic Blues”, czy bluesowe „Ball And Chain”. Jak mówi sama artystka: „jest to miękka wer­sja tych piosenek, na pewno bar­dziej soulowa niż roc­kowa, ale wspól­nym mianow­nikiem pozostaje blues”. Zestaw uzupeł­nia autor­ski utwór Natalii z muzyką wspo­mnianego Jurka Zagór­skiego, zatytułowany „Nie­bieski”. Jego można posłuchać w Inter­necie w ramach promującego album sin­gla. Zdecydowanie warto posłuchać.

Prze­mek Draheim

Opublikowano: 2013-08-28 10:21:58
Wydawca: Joanna Knitter, Warner Music
Posłuchaj: Odsyłacze w tekście

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design