In English

Gienek Loska Band „Hazardzista”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Telewizyjne programy typu talent show pozwalają czasem na odkrycie wokalistów innych niż typowe popowe gwiazdki. Przy­kładem jest tu X-​Factor i Gienek Loska, który za sprawą Sony Music Pol­ska wydał nie­dawno płytę „Hazar­dzista”. To cieszy tym bar­dziej, że nie­wiele w Pol­sce okołobluesowych wydaw­nictw z silną promocją i tak powszech­nym do nich dostępem.

Na krążku, oprócz Gienek Loska Band, pojawiają się ciekawi goście, jak choćby Łukasz „Wiśnia” Wiśniew­ski, który już w pierw­szym numerze „Pasz­port” ser­wuje nam smakowitą solówkę har­monij­kową, czy też Maciej Maleń­czuk pojawiający się w klasycz­nym „Can’t Judge Book”. Dominują szyb­kie numery z rock’n’rollowym drivem i ener­getyczne bluesy, ale nie brakuje kawał­ków wol­niej­szych i bar­dziej nastrojowych, prze­peł­nionych wokalną eks­presją. Jest też odrobina reg­gae. Charak­terystyczny wokal Gienka i zgrani muzycy, zarówno jako cały zespół, jak i pod­czas popisów solowych sprawiają, że cało­ści słucha się bar­dzo dobrze. Więk­szość utworów stanowią kom­pozycje własne. Tek­sty są nie­szablonowe, często inspirowane biografiami i prze­życiami artystów, nie zaś kolej­nymi kal­kami znanych piosenek, gdzie poza słowami „Baby, Baby” czy „I woke up this mor­ning” nie dzieje się wiele w war­stwie tek­stowej. Oprócz własnych numerów na „Hazar­dzi­ście” znalazł się wspo­mniany wcześniej stan­dard, ale też ludowa piosenka „Kosił Jaś koniczynę” świet­nie znana miłośnikom grupy Seven B. Zaskoczeniem może być tradycyjna pieśń „Ciemna Noc” śpiewana w języku ukraińskim.

Z Nowym Rokiem wypada sobie życzyć, aby więcej dźwięków bluesa i jego okolic trafiało do odtwarzaczy współ­czesnych słuchaczy, tak często i w takim stylu jak Gienek.

Maciej Draheim

Opublikowano: 2012-01-04 11:14:05
Wydawca: Sony Music Polska
Posłuchaj: www.gienekloskaband.pl

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design