In English

Various Artists
„The Lost Notebooks of Hank Williams”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Hank Wil­liams – jeden z naj­waż­niej­szych twór­ców w historii muzyki coun­try – zmarł w wieku 29 lat na tyl­nym siedzeniu swojego błękit­nego Cadil­laca, pozostawiając po sobie neseser z tek­stami do piosenek, których nie zdążył już nagrać. Nie­dawno współ­cześni arty­ści postanowili skom­ponować do nich własną muzykę. Tak powstała wydana przez Sony Music płyta „The Lost Notebooks of Hank Wil­liams” – album, który nie jest bluesowy, ale miłośnikom bluesa, szczegól­nie w jego tradycyj­nej odmianie, może przy­paść do gustu. Tym bar­dziej, że to od bluesa w wykonaniu ulicz­nego artysty Rufusa Payne’a kil­kunastoletni wów­czas Wil­liams roz­począł swoją przy­godę z nauką gry na gitarze…

Wyciągnąć z teczki wiel­kiego artysty tek­sty piosenek, które nigdy nie doczekały się muzyki i dopisać do nich własną – pomysł rów­nie kar­kołomny, co fascynujący, trochę w duchu odpowiedzi na często zadawane pytanie „jak mogłaby brzmieć muzyka Hanka Wil­liamsa, gdyby ten nie odszedł od nas tak wcześnie?”. Pierw­szą z tych zaginionych piosenek oprawił w muzykę Bob Dylan – dodajmy, miłośnik Wil­liamsa – nagrywając ją przy okazji jed­nej ze swoich płyt. Pew­nie dlatego, gdy pojawiła się spo­sob­ność ożywienia kolej­nych utworów, także jemu zaproponowano ten zaszczyt. Dylan po raz kolejny skorzystał z okazji, ale zaprosił do współ­pracy innych muzyków, wśród nich tak znanych, jak Norah Jones, Levon Helm z grupy The Band, Jack White z The White Stripes, Lucinda Wil­liams czy Sheryl Crow.

W sumie dostaliśmy dwana­ście utworów. Szkoda tylko, że takich krót­kich, bo więk­szość zawar­tych na płycie piosenek koń­czy się po około trzech minutach, zamykając cały long­play w licz­bie trzydziestu sied­miu minut. A chciałoby się posłuchać tego więcej, tym bar­dziej, że dopisana do starych tek­stów nowa muzyka brzmi naprawdę wybor­nie – nie tylko dla zagorzałych miłośników country.

Prze­mek Draheim

Opublikowano: 2012-02-10 13:19:53
Wydawca: Sony Music
Posłuchaj: www.amazon.com

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design