In English

Sonny Boy Williamson II
„Real Folk Blues/More Real Folk Blues”

opublikowano w dziale Wydawnictwa

Na wstępie muszę zaznaczyć, że recen­zja nie będzie obiek­tywna. Jestem fanem Sonny Boy’a Wil­liam­sona II od początku mojego zain­teresowania bluesem (wspaniała kon­cer­towa wer­sja „All My Love In Vain” tylko z har­monijką i for­tepianem, hmm… po usłyszeniu „wpadłem” na całego).

O Rice Mil­lerze nie wiemy wiele, nawet to – ponoć praw­dziwe nazwisko – jest nie­pewne. Uważany jest za jed­nego z naj­bar­dziej wpływowych har­monij­karzy w dziejach tego instrumentu, a wpływy jego gry słychać u takich artystów jak James Cot­ton (notabene to wychowanek Mil­lera, który uczył go swojego stylu. Sam Cot­ton zaczął pracować nad własnym brzmieniem dopiero, gdy roz­począł współ­pracę z Muddy Water­sem) czy Junior Wells. Graczami „nowego pokolenia”, u których słychać wpływy Sonny Boya Wil­liam­sona II są na przy­kład Kim Wil­son czy Den­nis Gruenling.

Płyta „The Real Folk Blues/​More Real Folk Blues” jest kom­pilacją nagrań dokonanych dla wytwórni Chess Records w latach od 1957 (naj­star­szy utwór na płycie to „Dis­satis­fied” z 1957 roku) do 1963. Są to dwa albumy zremasterowane i nagrane na jedną płytę CD.

Po pierw­szym prze­słuchaniu cało­ści zapragnąłem wysłuchać jej w wykonaniu na żywo… Ten materiał się aż prosi o wysłuchanie w wer­sji live. Naj­lepiej w zadymionym dymem papierosowym, ciem­nym pubie przy kuflu zim­nego piwa. Lub sied­miu kuflach. Nie­samowita głębia dźwięku, natchnione par­tie instrumen­tów i szczerość w nagraniach powoduje, że do tego albumu chce się wracać, wracać i wracać.

Płyta zawiera książeczkę z życiorysem Rice’a Mil­lera (praw­dziwe imię Sonny Boy’a, a raczej naj­bar­dziej praw­dopodobne) oraz ze wspo­mnieniami muzyków na jego temat. Głów­nemu bohaterowi towarzyszą w nagraniach postacie wybitne: Wil­lie Dixon, Robert Jr. Loc­kwood, Luther Tuc­ker, Otis Spann (!). Na longplay’u znaj­dują się dwadzie­ścia cztery utwory pokazujące nie­samowitą umiejęt­ność budowania nastroju i nie­bywałe umiejęt­no­ści gry na har­monijce, a także nastrojowy, prze­peł­niony emocjami śpiew Williamsona.

Album roz­poczyna się bar­dzo ryt­micz­nym utworem „One Way Out”. Słychać, że była to inspiracja dla Johna Mayalla, gdy pisał „Room To Move”. Warto przy­bliżyć też inne utwory naj­bar­dziej zapadające w pamięć. „Too Young To Die” to kolejny numer, który przy­pad­nie do gustu chwytliwym tek­stem oraz ujmującymi par­tiami har­monijki. „Trust My Baby” to według mnie naj­moc­niej­szy moment tej płyty. Powolny, głęboki, nastrojowy utwór powodujący ciarki na plecach. Do tego jest to idealny wstępny utwór do nauki gry na har­monijce w pierw­szej pozycji. Płyta zawiera tez prawie popowy „Peach Tree” z piękną melodią, która spodoba się nie tylko fanom bluesa. Przy tym utworze naprawdę chce się pod­nieść i poruszać w rytm muzyki! Wspo­mniany już „Dis­satis­fied” zagrany na har­monijce Hoh­ner Koch (model har­monijki Marine Band z „suwakiem” jak w har­monijce chromatycz­nej), nie­śmier­telny „Bye Bye Bird” ze świetną par­tią organów zagraną przez „nie­znanego sprawcę” (naj­bar­dziej praw­dopodob­nymi są Lafayette Leake lub Billy Emer­son) porywa dużo bar­dziej niż wer­sja live nagrana z Yard­bird­sami. Bar­dzo zapadające w pamięć utwory to „Help Me” (właśnie w ten spo­sób trzeba grać ten utwór, minimum dźwięków, mak­simum uczucia!) i „Bring It On Home” spo­pularyzowany przez Led Zep­pelin, a nie­dawno przez nasz rodzimy Acid Drinkers.

Cała płyta to idealna muzyka „na wieczór”. Lekka, łatwo przy­swajalna, a przy tym pełna uczuć i nie­samowitych par­tii har­monijki Wil­liam­sona, które niejed­nego „wyścigowca ” i „wir­tuoza” mogłyby wpędzić w kom­pleksy głębią i wyczuciem smaku. Polecam nie tylko fanom har­monijki, ale wszyst­kim miłośnikom bluesa!

Karol Duda

P.S. Zachetą do sięgnięcia po muzykę Sonny Boy′a Wil­liam­sona II niech będzie dostepne na YouTube historyczne nagranie „Bye Bye Bird”.

Opublikowano: 2012-07-19 09:26:18
Wydawca: Chess Records / Universal Music
Posłuchaj: www.amazon.com

© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design