In English

Świętujemy Polski Dzień Bluesa!

opublikowano w dziale Polska

16 września to dla pol­skich blues­fanów dzień szczegól­nie ważny. Po pierw­sze ze względu na rocz­nicę urodzin nieod­żałowanego B.B. Kinga (fot. Deborah Fein­gold) – króla bluesa, którego nagrania od lat dostar­czają nam tak wiele rado­ści. Po drugie za sprawą Pol­skiego Dnia Bluesa, który pokazać ma światu jak interesująca i atrak­cyjna dla ucha jest to muzyka. Dokład­nie tego dnia, ale także wokół tej daty, na terenie całego kraju organizowane są róż­nego rodzaju wydarzenia muzyczne o charak­terze bluesowym: kon­certy, festiwale, wystawy plastyczne, audycje radiowe, wspólne spo­tkania miłośników muzyki.

Drodzy Miłośnicy Bluesa, wszyst­kiego dobrego z okazji naszego święta!

Jako prezent dla Was, a także jako wspo­mnienie wiel­kiego B.B. Kinga – dostępny na YouTube klip, w którym król bluesa prezen­tuje się w towarzystwie Tracy Chapman.

Opublikowano: 2019-09-16 06:42:30
Źródło: www.blues.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design