In English

„Bałtycki Blues” na Shanties 2013

opublikowano w dziale Polska

Trzyna­ście kon­cer­tów, dziewięć w CK Rotunda i cztery w Tawer­nie „Stary Port” – w sumie trzydzie­ści trzy pod­mioty wykonaw­cze – i szereg imprez towarzyszących, od spo­tkań z kapitanami i prezen­tacji, przez wystawy fotograficzne i spo­tkania z autorami książek, po kier­masz żeglar­ski – to atrak­cje tegorocz­nej, trzydziestej drugiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglar­skiej Shan­ties 2013, który odbędzie się w Krakowie między 21 a 24 lutego. W ramach imprezy dla wil­ków mor­skich coś dla siebie znajdą także miłośnicy bluesa – wydarzenie zain­auguruje kon­cert „Bał­tycki Blues”, w którym wystąpią m.in. Andrzej Korycki i Dominika Żukow­ska, Wal­demar Miecz­kow­ski, Jerzy Poręb­ski i białostocka Kasa Chorych (fot. Andrzej Staszok). Jak mówią organizatorzy: „Kon­cep­cja aran­żacji kon­certu w klimatach bluesowych powstała wskutek fascynacji bluesem prowadzącego i reżyserującego kon­cert Wal­demara Mieczkowskiego”.

O tym co interesującego powstało z połączenia żagli z bluesem będą się mogli prze­konać Czytel­nicy Blues​.pl – w kolej­nych tygo­dniach zor­ganizujemy kon­kurs, w którym nagrodą będą zaproszenia na „Bał­tycki Blues”.

Opublikowano: 2013-01-30 09:36:00
Źródło: www.shanties.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design