In English

Gitarzysta Arthur Adams na 51. edycji Warsaw Blues Night

opublikowano w dziale Polska

22 kwiet­nia czeka nas wydarzenie, które miłośnicy bluesa – nie tylko ci miesz­kający w War­szawie – powinni wpisać do swoich kalen­darzy. W war­szaw­skim klubie Hybrydy odbędzie się 51 edycja War­saw Blues Night, będąca jed­nocześnie pierw­szym z wydarzeń odbywających się w ramach obchodów jubile­uszu dziesięciolecia cyklu. Jak przy­stało na imponującą rocz­nicę, imponująca będzie gwiazda wieczoru. Pol­skiej publicz­no­ści, na jedynym kon­cer­cie w naszym kraju, zaprezen­tuje się Arthur Adams (fot. strona domowa artysty) – wokalista i gitarzysta związany w swojej karierze między innymi z wytwór­niami Delta Groove Produc­tions i Bling Pig Records, o którym w słowach podziwu wypowiadał się sam B.B. King biorący udział w nagraniu jed­nej z płyt Adamsa. Muzyczny wieczór w Hybrydach roz­pocz­nie Ida Zalew­ska wykonując materiał z albumu „As Sung By Bil­lie Holiday”.

Tradycyj­nie, wraz z organizatorami War­saw Blues Night, przy­gotujemy dla Czytel­ników Blues​.pl kon­kurs, w którym do wygrania będą zaproszenia na kon­cert. Póki co, w ramach zachęty do bliż­szego przy­słuchania się twór­czo­ści Arthura Adamsa, zapraszamy do obej­rzenia dostęp­nego na YouTube frag­mentu kon­certu artysty z paryskiego Lionel Hamp­ton Jazz Club.

Opublikowano: 2013-03-11 14:40:40
Źródło: www.blues.waw.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design