In English

Pulavian Blues Festival

opublikowano w dziale Polska

Kawiar­nia Smok i sala widowiskowa Puław­skiego Ośrodka Kul­tury „Dom Chemika” będą sceną tegorocz­nej edycji Pulavian Blues Festival. 13 kwiet­nia, w Puławach, bluesowej publicz­no­ści zaprezen­tują się amerykań­ski har­monij­karz Boo Boo Davis (fot. strona domowa artysty), zespół Black Caf­fee i Magda Piskor­czyk. Program festiwalu wzbogacono w tym roku o prze­gląd kon­kur­sowy. Na zakoń­czenie imprezy, biorący w nim udział muzycy będą uczest­nikami wspól­nego jam session.

Opublikowano: 2013-03-20 15:33:06
Źródło: www.domchemika.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design