In English

Arthur Adams na Warsaw Blues Night! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Album, który Arthur Adams nagrał dla kalifor­nij­skiej wytwórni Delta Groove Produc­tions nosi tytuł „Stomp The Floor” – taka była poprawna odpowiedź w kon­kur­sie przy­gotowanym przez redak­cję Blues​.pl i organizatorów War­saw Blues Night, którego 51 edycja odbędzie się w war­szaw­skim klubie Hybrydy 22 kwiet­nia. W ramach kon­kursu do wygrania były dwa podwójne zaproszenia na ten wyjąt­kowy kon­cert, będący pierw­szym z wydarzeń odbywających się w ramach obchodów jubile­uszu dziesięciolecia cyklu.

Szczę­ście w losowaniu mieli Michał z War­szawy i Krzysz­tof z Siemiatycz. Gratulujemy!

W ramach odświęt­nego War­saw Blues Night amerykań­ski wokalista i gitarzysta Arthur Adams (fot. strona domowa artysty) zaprezen­tuje się publicz­no­ści na jedynym kon­cer­cie w naszym kraju. Muzyczny wieczór w Hybrydach roz­pocz­nie Ida Zalew­ska wykonując materiał z albumu „As Sung By Bil­lie Holiday”. Szczegóły dotyczące rezer­wacji biletów znaj­dziecie na stronie War­saw Blues Night.

Opublikowano: 2013-04-19 13:00:24
Źródło: Blues.pl i Warsaw Blues Night

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design