In English

„Jazz nad Odrą” w słowach i obiektywie

opublikowano w dziale Polska

Między 9 a 14 kwiet­nia odbył się na Dol­nym Śląsku Wrocław­ski Festiwal Jaz­zowy „Jazz nad Odrą”. Z myślą o miłośnikach bluesa, którzy nie stronią od jazzu, krótką relację połączoną ze zbiorem interesujących fotografii z tego wydarzenia prze­słał nam Jarek Rerych z Katowic. Zapraszamy do prze­czytania tek­stu i odwiedzenia galerii zdjęć:

Wrocław­ski Festiwal Jaz­zowy „Jazz nad Odrą” to obok Jazz Jam­boree i Krakow­skich Zaduszek Jaz­zowych jeden z naj­star­szych pol­skich festiwali jaz­zowych. Jak przy­stało na tak renomowaną imprezę, zaczęło się od moc­nego akcentu, który zainicjował pianista Robert Glasper – tegoroczny zdobywca nagrody Grammy. Muzyk potwier­dził swoją wielką klasę, ale ja osobi­ście czekałem na kon­cert naszego pianisty – Adama Makowicza – oraz Kurta Ellinga, którego uważam za mistrza wokalistyki jaz­zowej. Kon­cert Adama Makowicza scalił preferen­cje wszyst­kich uczest­ników JNO preten­dując do rangi festiwalowego wydarzenia! Set Makowicza roz­począł Big Band Akademii Muzycz­nej pod kierow­nic­twem Alek­san­dra Mazura, w którego skład weszli studenci i absol­wenci uczelni, po czym w utworze „Misty” pianista dołączył do Big Bandu, z którym zagrał jesz­cze „How High The Moon” Mor­gana Lewisa oraz trzy utwory solo. W punk­cie kul­minacyj­nym usłyszeliśmy „Błękitną Rap­sodię”, a po niej nastąpiły już tylko długie owacje na stojąco i obowiąz­kowe bisy. Kurt Elling to także artysta o dużym doświad­czeniu muzycz­nym i scenicz­nym, więc nikogo nie zaskoczył fakt, że jego kon­takt z publicz­no­ścią był wzor­cowy. Wystąpił w towarzystwie wspaniałych muzyków, z których mnie naj­bar­dziej oczarował pianista Laurence Hob­good oraz gitarzysta John McLean. W utworach z ostat­niej płyty, „1619 Broad­way”, takich chociażby jak „On Broad­way” czy „Come Fly With Me”, maestria muzyków osiągnęła punkt kul­minacyjny, co spo­tkało się z żywą reak­cją publicz­no­ści. Poza wskazanymi wyżej faworytami swój kunszt potwier­dzili: Ernie Watts, Billy Childs, Harvey Mason, Wal­lace Roney, Larry Coryell, Joey DeFran­cesco, Dorota Piotrow­ska i Jeremy Pelt, a także Adam Bał­dych. To był piękny festiwal, więc z nie­cier­pliwo­ścią będę oczekiwał na kolejny, 50. „Jazz nad Odrą”. Z podziękowaniami dla organizatorów i pozdrowieniami dla słuchaczy Pol­skiego Radia Rzeszów.

Jarek Rerych, Katowice

Opublikowano: 2013-04-26 13:41:32
Źródło: Blues.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design