In English

„Piano Impressions” Macieja Markiewicza

opublikowano w dziale Polska

10 maja wchodzi na rynek nowa płyta Macieja Mar­kiewicza (fot. strona domowa artysty), album „Piano Impres­sions – Brid­ging Clas­sical Music, Blues and Boogie-​Woogie” wydany pod kierow­nic­twem artystycz­nym muzykologa i naj­sław­niej­szego chopinisty Jana Popisa. Album zawiera utwory z klasyki muzyki poważ­nej i roz­ryw­kowej, we własnej inter­pretacji pianisty. W swoich wykonaniach Mar­kiewicz stosuje nie­spodziewane połączenia wir­tuozerii dzieł Chopina, Bacha czy Mozarta z muzyką znakomitych twór­ców bluesa i boogie-​woogie, aran­żując inspirujące prze­nikanie się oraz pomost pomiędzy róż­nymi stylami oraz rodzajami muzyki. Naj­bliż­sze kon­certy promujące album odbędą się w Poznaniu 7 czerwca w Cen­trum Sztuki i Biz­nesu, w nowej czę­ści Starego Browaru oraz 23 czerwca na Starym Rynku, na scenie głów­nej Jar­marku Świętojań­skiego. Jed­nym z patronów medial­nych wydaw­nic­twa jest Blues​.pl.

Opublikowano: 2013-05-08 15:01:57
Źródło: www.maciejmarkiewicz.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design