In English

Blues w Arkadach Kubickiego

opublikowano w dziale Polska

Cztery nie­dzielne kon­certy bluesowe pod hasłem „Blues na Nie­dzielę” odbędą się między 7 a 28 lipca w ramach Sceny Let­niej organizowanej w War­szawie przez Staromiej­ski Dom Kul­tury we współ­pracy z Zam­kiem Królew­skim. Cykl zain­auguruje 7 lipca Australij­czyk Claude Hay. Publicz­ność usłyszy także pol­skich wykonaw­ców – zespół Kasa Chorych, Magdę Piskor­czyk i J.J. Band. Uzupeł­nieniem kon­cer­tów bluesowych przez cały lipiec będą organizowane na Scenie Let­niej „Klezmer­skie piątki” i przed­stawienia dla dzieci. Wszyst­kie kon­certy odbywać się będą w Arkadach Kubickiego.

Opublikowano: 2013-07-04 13:29:33
Źródło: www.sdk.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design