In English

Taj Mahal Trio w Katowicach i Warszawie! Sprawdź kto wygrał zaproszenia na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Taj Mahal pojawił się jako gość specjalny na nowej płycie popular­nego aktora Hugh Lauriego, czyli serialowego dok­tora House’a” – taka była poprawna odpowiedź w kon­kur­sie przy­gotowanym wspól­nie z Agen­cją Tan­gerine, w którym do wygrania były dwa podwójne zaproszenia, po jed­nym na każdy z pol­skich kon­cer­tów Taj Mahala, to jest w czwar­tek 25 lipca w Mega Klubie w Katowicach i dzień póź­niej, w piątek 26 lipca, w war­szaw­skiej Progresji.

Wśród osób, które przy­słały prawidłowe odpowiedzi, szczę­ście w losowaniu mieli:

  • na kon­cert w Katowicach – Alek­san­dra z Tar­now­skich Gór;
  • na kon­cert w War­szawie – Mag­dalena z War­szawy.

Gratulujemy zwycięz­com, a wszyst­kich Czytel­ników zachęcamy do udziału w koncertach!

Opublikowano: 2013-07-24 22:59:50
Źródło: Blues.pl i Agencja Tangerine

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design