In English

Bobbie
„Mercy” Oliver i Dr Blues –
„Tribute To Ol’Skool Blues Masters Tour”

opublikowano w dziale Polska

Upały za oknem przy­pominają te na tek­sań­skiej pustyni, ale nie jest to jedyny powiew atmos­fery Tek­sasu, z jakim mieliśmy do czynienia w ostat­nich kil­kunastu tygo­dniach. Na prze­łomie maja i czerwca odwiedził Pol­skę amerykań­ski bluesman Bob­bie „Mercy” Oliver. Opis tego, jak wyglądała współ­praca z artystą znaj­dziecie poniżej.

Jak powiedział nam Dr Blues, czyli Krzysz­tof Rybar­czyk, pomysł zor­ganizowania wspól­nych kon­cer­tów powstał spon­tanicz­nie po spo­tkaniu rdzen­nego, oryginal­nego twórcy bluesa z Tek­sasu, ponad siedem­dziesięciolet­niego Bob­bie „Mercy” Olivera oraz Dr Bluesa – naszego rodzimego wykonawcy – na tegorocz­nym festiwalu Las, Woda & Blues dzięki inspiracji Leo Whiskey.

Jako ciekawostkę biograficzną z życia Bob­biego można przy­toczyć fakty, że w młodo­ści zbierał bawełnę na plan­tacji na Połu­dniu wieczorami ucząc się gry na gitarze i har­monijce, a w latach pięć­dziesiątych i sześć­dziesiątych, w czasie roz­kwitu bluesa na Pół­nocy USA miesz­kał i pracował w Chicago, gdzie grywał z naj­lep­szymi wykonaw­cami tego gatunku. Można go więc uznać za archetyp bluesmana z życiorysem typowym dla więk­szo­ści auto­chtonicz­nych twór­ców bluesa pochodzenia afroamerykań­skiego w USA.

Dzięki moż­liwo­ściom, które daje współ­tworzenie przez Dr Bluesa dwóch róż­nych stylistycz­nie zespołów Wielka Łódź oraz SOUL RE VISON udało się zaprojek­tować wyjąt­kowy prze­krój wykonaw­czy całej trasy. Każdy kon­cert miał w zamyśle inny charak­ter, a obydwu muzykom towarzyszył na każ­dym występie inny skład osobowy grupy. Stan­dardy starych mistrzów bluesa pojawiły się w wykonaniu kameral­nego kwar­tetu w nie­mal akustycz­nej odsłonie w intym­nym wnętrzu Tinta Bar w Poznaniu, poprzez zespoły o bar­dziej soulowym brzmieniu złożone z muzyków SOUL RE VISION w Piekarni Cichej Kobiety w Zielonej Górze i w klubie Kuź­nia w Kościanie. Bob­bie „Mercy” Oliver był znakomicie przyj­mowany na każ­dym kon­cer­cie, a jego oryginalny wizerunek, spon­tanicz­ność oraz ciepłe, wręcz przyjaciel­skie zachowanie na scenie natych­miast zjed­nywało mu wszyst­kich słuchaczy.

W głów­nym kon­cer­cie trasy w klubie Blue Note w Poznaniu, Bob­biemu „Mercy” Oliverowi towarzyszyła Wielka Łódź w peł­nym, sze­ścioosobowym składzie ze zdecydowanym, masyw­nym chicagow­skim brzmieniem. Ciekawym roz­wiązaniem aran­żacyj­nym było na tym kon­cer­cie wykorzystanie trzech gitar oraz dwóch har­monijek dających przy­słowiową „ścianę dźwięku” przy wspar­ciu for­tepianu, basu i per­kusji. Z kolei zestawienie stylistyczne Olivera oraz Wiel­kiej Łodzi można uznać za wręcz idealne.

Muzycy rozumieli się doskonale uzupeł­niając i wymieniając się liniami melodycz­nymi swoich instrumen­tów, rif­fami czy solów­kami. Stricte bluesowe utwory wykonywane na kon­cer­tach oscylowały wokół znanych utworów Wil­lie Dixona, How­lin’ Wolfa, Muddy Watersa czy Jimmy Reeda, który jest naj­więk­szą inspiracją Bob­biego. Nie zabrakło w programie także kilku jego oryginal­nych kom­pozycji. Połączenie stylistyki Bob­biego, jego korzen­nego spo­sobu gry na gitarze i har­monijce oraz surowego wokalu z estradową żywiołowo­ścią Dr Bluesa okazało się strzałem w dziesiątkę. Wykonawcy przyj­mowani byli owacyj­nie, a każdy z zagranych utworów oraz solówki muzyków były gorąco oklaskiwane.

Słuchanie bluesmanów, szczegól­nie pochodzących, miesz­kających i nadal tworzących w takich miej­scach jak Tek­sas czy Mis­sis­sippi ciągle jest w naszym kraju wyjąt­kową moż­liwo­ścią spo­tkania z ukochaną przez nas muzyką w jej rdzen­nej postaci. Warto zawsze korzystać z takich okazji, a taką z pew­no­ścią były kon­certy trasy „Tribute To Ol’Skool Blues Masters”, którą zor­ganizował Dr Blues. Warto nad­mienić, że oprócz kon­cer­tów powstał także materiał studyjny dokumen­tujący spo­tkanie Bob­biego „Mercy” Olivera z Tek­sasu i Wiel­kiej Łodzi z Poznania.

Opublikowano: 2013-08-06 20:27:34
Źródło: www.soulrevision.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design