In English

Trzynasta edycja Harmonica Bridge

opublikowano w dziale Polska

Miłośnicy har­monij­kowych brzmień na to wydarzenie czekają przez cały rok. 23, 24 i 25 sierp­nia, już po raz trzynasty, odbędzie się w Toruniu Har­monica Bridge – festiwal dedykowany temu nie­wiel­kiemu instrumen­towi i jego zastosowaniu w róż­nych gatun­kach muzycz­nych. Na scenach pod pomnikiem Mikołaja Koper­nika w cen­trum toruń­skiej Starówki, na dziedzińcu Ratusza Staromiej­skiego, w amfiteatrze Muzeum Etnograficz­nego i we wnętrzach Dworu Artusa wystąpią har­monij­kowi wir­tuozi grający jazz, rocka, muzykę klasyczną, folk i oczywi­ście bluesa. Publicz­no­ści zaprezen­tują się między innymi Marco Mar­chi & The Mojo Wor­kers ze Szwaj­carii, Her­mine Deur­loo z Holan­dii, King Size Boogie Men z Czech, Jack Can­non Band z Węgier, Joe Powers ze Stanów Zjed­noczonych czy Paul Lamb i Chad Strentz (fot. strona domowa artystów) z Wiel­kiej Brytanii. Podob­nie jak w latach poprzed­nich w ramach festiwalu odbędzie się kon­kurs dla har­monij­karzy i muzyczne warsztaty.

Opublikowano: 2013-08-22 10:16:25
Źródło: www.harmonicabridge.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design