In English

Urodziny Tadeusza Nalepy

opublikowano w dziale Polska

Gdyby żył, 26 sierp­nia skoń­czyłby 70 lat. Mowa o legen­dar­nym pol­skim muzyku, Tade­uszu Nalepie (fot. Marek Karewicz). Kom­pozytor, gitarzysta, wokalista i znakomity autor tek­stów nazywany był ojcem pol­skiego bluesa. Był założycielem słyn­nej grupy Breakout, z którą nagrał dziesięć albumów i kon­cer­tował w kraju oraz zagranicą. Nalepa nagrywał także pod swoim nazwiskiem, wydał kil­kadziesiąt albumów autor­skich, wystąpił na wielu festiwalach, otrzymał „Bursz­tynowego Słowika” za cało­kształt dorobku artystycz­nego na festiwalu w Sopocie w 1992 roku oraz wiele innych, prestiżowych nagród. „Tade­usz Nalepa był cudow­nym kapel­maj­strem – wspomina dzisiaj Stanisław Soyka – a powszechny szacunek, którym był otaczany gdziekol­wiek żeśmy przy­bywali, udzielał się wszyst­kim. Kiedy w 2003 roku zaprosił mnie na swój urodzinowy kon­cert w rodzin­nym Rzeszowie, poczułem się wyróż­niony”. Zapis tego kon­certu ukazał się w for­mie DVD w 2006 roku pod hasłem „Tade­usz Nalepa, Breakout i Przyjaciele – 60-​te urodziny”, a w lutym tego roku został wydany w for­mie audio, nakładem Metal Mind Produc­tions. Tade­usz Nalepa obchodził wtedy swoje 60-​te urodziny, ale także świętował 40-​lecie pracy artystycz­nej. W taki dzień jak dziś warto przy­po­mnieć sobie to wydawnictwo.

Opublikowano: 2013-08-26 19:59:20
Źródło: www.metalmind.com.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design