In English

Jarosław Śmietana nie żyje

opublikowano w dziale Polska

Ta przy­kra wiadomość nie­zwykle szybko obiegła por­tal spo­łecz­no­ściowy Facebookw wyniku kom­plikacji po operacji usunięcia guza mózgu, którą prze­szedł na początku roku, zmarł Jarosław Śmietana (fot. strona domowa artysty). Miał 62 lata. W kwiet­niu przyjaciele muzyka zor­ganizowali kon­cert charytatywny na jego rzecz. W war­szaw­skim Teatrze Capitol wystąpili wów­czas między innymi Woj­ciech Karolak, Zbigniew Namysłow­ski, Piotr Baron, Antoni Dęb­ski, Ewa Bem i Andrzej Jagodziń­ski Trio. Gitarzysta ukoń­czył Wydział Jazzu i Muzyki Roz­ryw­kowej Pań­stwowej Wyż­szej Szkoły Muzycz­nej w Katowicach. Był liderem takich grup jak bluesowy Hall, Extra Ball, Sounds, Sym­phonic Orchestra i Polish Jazz Stars. Otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w kul­turze oraz nagrodę Fryderyk w roku 1998 za album „Songs and Other Bal­lads”. Wykładał w Krakow­skiej Szkole Jazzu i Muzyki Roz­ryw­kowej, był autorem ponad dwustu kom­pozycji jaz­zowych. Jego postać, to praw­dziwa historia pol­skiej muzyki, nie tylko jazzu.

Opublikowano: 2013-09-02 20:57:57
Źródło: Jazz Forum

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design