In English

Blues znów zagości w katowickim Spodku

opublikowano w dziale Polska

- Nie rozumiem w czym tkwi sekret popular­no­ści mojej muzyki. Moim zadaniem jest być wier­nym sobie, temu, co robię – mówi Keb’ Mo’ (fot. strona domowa artysty). Trzykrotny laureat nagrody Grammy – czyli muzycz­nego odpowied­nika fil­mowych Oscarów – będzie jedną z gwiazd 33. edycji Rawa Blues Festival. Amerykań­ski muzyk i wokalista wystąpi 5 paź­dzier­nika w katowic­kim Spodku. Przy­leci do Europy specjal­nie na ten jeden występ.

Jak czytamy w materiałach pra­sowych Rawy Blues, tegoroczny festiwal ma wyjąt­kowo mocną obsadę. Roi się w niej od artystów nominowanych, bądź nagradzanych Grammy lub Blues Music Awards. Cóż, tytuł „Keeping The Blues Alive”, przy­znany festiwalowi w 2012 roku przez amerykań­ską Blues Foun­dation zobowiązuje. Śląskie święto bluesa z roku na rok buduje coraz lep­szą markę w USA i Europie.

Gwiazdy 33. Rawa Blues Festival zaprezen­tują na scenie Spodka różne odcienie gatunku. Śmiało flir­tujący z muzyką pop i soul Keb’ Mo’. Hip­notyzujący, pełen trans­owych klimatów blues weterana Otisa Taylora. Liryczny, mocno zabar­wiony soulem i gospel wokal Ruthie Foster. Podróż przez historię amerykań­skiego bluesa z dziesięcioosobowym składem Heritage Blues Orchestra. No i mocne, roc­kowe uderzenie w wydaniu dowodzonego przez braci Koeh­ler zespołu The Stone Foxes. Tak w telegraficz­nym skrócie prezen­tuje się paleta brzmień amerykań­skich gwiazd imprezy.

- Mamy nadzieję, że zaprezen­tujemy Wam coś, czego wcześniej nie mieli­ście okazji posłuchać. Ktoś kiedyś określił nas mianem Jed­nozespołowego Festiwalu, ponie­waż penetrujemy tak wiele bluesowych terytoriów. Przyjdź­cie i celebruj­cie z nami Bluesa! – zaprasza Billy Sims Jr, lider Heritage Blues Orchestra, których płyta „And Still I Rise” błyskawicz­nie zyskała uznanie na wymagającym amerykań­skim rynku muzycznym.

Sen­sacyj­nie zapowiada się rów­nież wspólny kon­cert dyrek­tora festiwalu Irka Dudka oraz amerykań­skiej legendy bluesa i jazzu – Jamesa Blood Ulmera. To wydarzenie bez precedensu. Ulmer gościł już dwukrot­nie na katowic­kim Festiwalu. Występował wów­czas między innymi ze znakomitym gitarzystą Ver­nonem Reidem, znanym z zespołu Living Colour. Tym razem pojawi się z grającym na har­monijce Irkiem Dud­kiem, sięgającym po instrument, na którym 48 lat temu zaczynał grać bluesa. Nie będzie to jed­nak stylizacyjne nawiązanie do mających w bluesie długą tradycję gitarowo-​harmonijkowych duetów, lecz kreatywna próba syn­tezy bogatych doświad­czeń artystycz­nych tych muzyków.

Skład Dużej Sceny uzupeł­nią pol­skie zespoły: HooDoo Band, Jan Gałach Band oraz laureat Małej Sceny. „Naj­więk­szy na świecie bluesowy festiwal w zamkniętym pomiesz­czeniu” ruszy punk­tual­nie o 11.00. Po raz kolejny Rawa Blues nie ograniczy się tylko do muzyki. W antresoli Spodka zor­ganizowany zostanie Tygiel Kul­turalny – w którym znaj­dzie się miej­sce zarówno dla bluesowej poezji, jak i sztuk pięk­nych. Po zakoń­czeniu kon­cer­tów gwiazd w Spodku, bluesa będzie można rów­nież posłuchać w oficjal­nych klubach Rawy Blues, roz­proszonych w stolicy Gór­nego Śląska. I tak: w Katofonii (ul. Mariacka) zagra Cheap Tobacco, Klawiatura Klub Kul­turalny (al. Kor­fan­tego) zaprasza na kon­cert Marek Tym­koff Trio, w Scenerii (ul. Mariacka) będzie można posłuchać Pawła Izdeb­skiego, natomiast w kolebce festiwalu, czyli klubie Akant (ul. Teatralna) wystąpi Wil­lie Mae Unit.

Bilety na festiwal można kupić poprzez sieć sprzedaży Tic­ket­pro – są one dostępne w kil­kuset punk­tach w całej Pol­sce oraz w inter­necie poprzez sys­tem online Tic­ket­pro. Szczegółowe infor­macje o biletów można znaleźć na RawaBlues​.com.

Opublikowano: 2013-09-27 18:25:14
Źródło: www.rawablues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design