In English

Niki Buzz & Dr Blues – Tribute To Ol’Skool Soul Masters Tour

opublikowano w dziale Polska

Nie tak dawno Dr Blues występował z Wielką Łodzią towarzysząc Bob­bie „Mercy” Oliverowi – czar­noskóremu bluesmanowi z Tek­sasu wykonującemu bluesa osadzonego w tradycji klasycz­nego bluesa chiagow­skiego, a jw połowie lipca zaskoczył słuchaczy kolejną nie­spodzianką. Tym razem do wspól­nych występów z grupą Soul Re Vision zaprosił Niki Buzza, muzyka o afroamerykań­skim rodowodzie, pochodzącego ze stanu Ken­tucky, który w swojej karierze współ­pracował między innymi z Tiną i Ikem Tur­nerem, Jamesem Brow­nem czy samą Whit­ney Houston. Niki występował już kil­kakrot­nie w Pol­sce, między innymi dwukrot­nie na Rawa Blues Festival, a także brał udział w biciu gitarowego rekordu Guin­nessa we Wrocławiu w maju tego roku. Zapytaliśmy Dr Bluesa – Krzysz­tofa Rybar­czyka, lidera grupy Dr Blues & Soul Re Vision – o szczegóły współ­pracy z Niki Buzzem:

Blues​.pl: Jaka jest historia Twojej znajomo­ści z Niki Buzzem?

Dr Blues: Pierw­szy raz spo­tkałem Niki Buzza pod­czas jego kon­cer­tów około rok temu w czasie obchodów Pol­skiego Dnia Bluesa w Wiel­kopol­sce, kiedy występował z międzynarodową grupą Soul Cat­chers. To nie­samowicie barwna postać, nie tylko zewnętrz­nie, ale i osobowo­ściowo, a historia jego życia jest nie­zwykła. Zafascynowała mnie jego żywiołowość, nie­zwykle sprawna gra na gitarze oraz charak­terystyczny styl wokalny uzupeł­niany brzmieniowo użyciem har­monizera. Wysłuchałem kilku kon­cer­tów grupy i zaprzyjaź­niliśmy się. Bar­dzo spodobała mi się stylistyka zespołu z którym występował, gdzie na bazie soulowych stan­dar­dów z lat 60-​tych muzycy grali w fun­kowym stylu, zmieniając często har­monię oryginałów i ich charak­ter muzyczny. To był bar­dzo ciekawy eks­peryment. Roz­mawiałem z Nikim dużo po kon­cer­tach, odkryliśmy wspólne fascynacje muzyką soulową, w szczegól­no­ści twór­czo­ścią Wil­sona Picketta.

Blues​.pl: No tak, ale to nie wyjaśnia jak doszło do wspól­nych koncertów?

Dr Blues: Niki Buzz zaproponował mi, że jeśli zor­ganizuję kilka kon­cer­tów, to pomimo stałych zajęć w swoim i innych projek­tach, chęt­nie przyjedzie i wystąpi ze mną i moją grupą. Stworzyłem zarys programu wspól­nej trasy. Zawierał on naj­więk­sze prze­boje Wil­sona Pic­ketta oraz kilka utworów innych znanych twór­ców i wykonaw­ców złotej ery soulu. Nikiemu bar­dzo przy­padł do gustu taki pomysł, uzgod­niliśmy ter­miny no i zagraliśmy razem kilka kon­cer­tów z Soul Re Vision. Jako ciekawostkę wspo­mnę, że w jed­nym z kon­cer­tów wystąpili gościn­nie Woj­tek Hof­f­mann, lider grupy Turbo oraz Billy TK Junior z Nowej Zelan­dii, który akurat był w Poznaniu. Kon­cert w poznań­skim Lizar­dzie zabrzmiał więc wyjąt­kowo bar­dziej rockowo.

Blues​.pl: Nazwa trasy Tribute To Ol’Skool Soul Masters była bar­dzo zbliżona do Twojego poprzed­niego projektu.

Dr Blues: Słuszna uwaga. Na prze­łomie maja i czerwca zor­ganizowałem i wystąpiłem w kilku kon­cer­tach pod wspólną nazwą Tribute To Ol’Skool Blues Masters z udziałem Bob­bie „Mercy” Olivera z USA oraz Wiel­kiej Łodzi. Kon­certy z Niki Buz­zem były niejako stylistycz­nym dopeł­nieniem moich zain­teresowań muzycz­nych. To nie­samowite, że w ciągu jed­nego roku udało mi się zor­ganizować dwie trasy, dwóch zespołów, które współ­tworzę – każdą z innym czar­noskórym oryginal­nym muzykiem, gdzie stylistycz­nie każdy z nich utoż­samia się ze stylem innego zespołu, w którym gram na co dzień. Niki Buzz poszedł nawet dalej eks­plorując z Soul Re Vision stylistykę czar­nej muzyki z lat siedem­dziesiątych. Pod jego czuj­nym uchem roz­szerzyliśmy nieco klimat wykonywanych wspól­nie utworów kierując się w stronę wczesnego funku. Dało to nam dużo rado­ści i odświeżyło nasze brzmienie.

Blues​.pl: Czym zaskoczył Ciebie Niki Buzz, czego od niego się nauczyliście?

Dr Blues: Niki Buzz jest przede wszystim nie­samowicie spraw­nym mul­tiin­strumen­talistą. Muzyka wypeł­nia jego życie nie­mal od urodzenia. Jak sam wspominał, od kiedy pamięta zarabiał na życie grą na róż­nych instrumen­tach. Jest per­kusistą o nie­zwykłej mocy groove’u. Jest wokalistą o dużej skali, nie­zwykłej muzykal­no­ści i feelingu. Używa z wielką kul­turą har­monizera wokal­nego, który prze­cież rzadko jest stosowany w muzyce nie­komer­cyj­nej. Wspólne próby i kon­certy nauczyły nas więk­szej dys­cypliny wykonaw­czej, uzmysłowiły jak ważne jest skupienie uwagi na innych muzykach w czasie gry oraz pokazały jak nadal twór­czo można trak­tować znane i wykonywane już od pięć­dziesięciu lat stan­dardy. Niki okazał się dla nas znakomitym nauczycielem i men­torem czar­nej muzyki. Szanując doświad­czenie i umiejęt­no­ści muzyków Soul Re Vision, roz­szerzył znacz­nie nasze horyzonty muzyczne i poszerzył stylistykę wykonywanych przez nas utworów. Spo­tkanie i wspólne kon­certy z nim były dla nas wszyst­kich nie­zapo­mnianym prze­życiem. Nasze muzyczne spo­tkania zostały zarejestrowane, a materiał ukaże się nie­bawem w for­mie CD.

Fot. www​.soul​revision​.pl

Opublikowano: 2013-10-17 08:46:02
Źródło: Blues.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design