In English

Warsaw Blues Night i Golden State – Lone Star Revue

opublikowano w dziale Polska

Nie­mal dokład­nie 10 lat temu grupka bluesowych zapaleń­ców pod­jęła się zadania ożywienia bluesowego życia kon­cer­towego w War­szawie. Nikt wtedy nie przy­pusz­czał, że ich inicjatywa prze­trwa 10 lat i stanie się jed­nym z naj­waż­niej­szych wydarzeń bluesowych w kraju” – czytamy na stronie War­saw Blues Night, której kolejna, 52. edycja odbędzie się 18 listopada w war­szaw­skim klubie Hybrydy. Po raz pierw­szy wystąpi w Pol­sce projekt Gol­den State – Lone Star Revue tworzony przez uznanych wykonaw­ców reprezen­tujących Tek­sas i Kalifornię.

Na scenie Hybryd pojawią się wspól­nie wir­tuoz har­monijki Mark Hum­mel, gitarzysta Lit­tle Char­lie Baty będący przez ponad trzy dekady liderem grupy Lit­tle Char­lie & The Night­cats i gitarzysta Anson Fun­der­burgh mający na kon­cie 26 nominacji oraz 7 statuetek Blues Music Awards. Zapowiada się kon­cert bez precedensu. Pojawienie się gwiazd na scenie poprzedzi występ akustycz­nej for­macji Wil­lie Mae Unit, w której grają Woj­ciech Ham­kało, Roman Badeń­ski oraz Jędrzej Kubiak. Szczegóły na temat rezer­wacji biletów i cen w przed­sprzedaży znaleźć można na stronie War­saw Blues Night.

Opublikowano: 2013-10-26 11:55:34
Źródło: www.blues.waw.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design