In English

Bluesowa WOŚP w Blue Note w Poznaniu podsumowana

opublikowano w dziale Polska

W piąt­kowy wieczór 10 stycz­nia, dwa dni przed nie­dziel­nym, ogól­nopol­skim 22. Finałem Wiel­kiej Orkiestry Świątecz­nej Pomocy, w klubie Blue Note w Poznaniu odbyła się Bluesowa WOŚP. Kon­cert, pod­czas którego występujący w róż­nych kon­figuracjach muzycy wspól­nie wspierali akcję Jerzego Owsiaka zor­ganizował i prowadził Dr Blues – Krzysz­tof Rybar­czyk, we współ­pracy ze Sztabem WOŚP – First Stage oraz klubem Blue Note. W licytacjach pomagał Krzysz­tof Ranus oraz szef First Stage, Łukasz Kolasiak.

Kon­cert trwał ponad pięć godzin. Dobór wykonaw­ców zapew­nił róż­norod­ność stylistyczną kolej­nych wejść, a dokonany był pod kątem ich zain­teresowań. Nie wszyscy z występujących tego dnia artystów wykonują bluesa w swojej twór­czo­ści z której są znani, ale wszyscy doceniają i szanują bluesowe korzenie współ­czesnej muzyki. Zaproszeni goście z rado­ścią przyjęli propozycję udziału w Bluesowej WOŚP i wykonywali swoje ulubione utwory w stylistyce bluesowej i okołobluesowej.

Interesującym, rzadko spo­tykanym na naszych scenach pomysłem była wymiana muzyków w poszczegól­nych składach. Wszyst­kie zespoły zaprosiły do swojego występu muzyków spo­śród innych grup występujących tego dnia. Spo­wodowało to, że spo­tkanie na Bluesowej WOŚP w Blue Note stało się swego rodzaju kil­kugodzin­nym jam-​session z udziałem nie­spotykanych kon­figuracji per­sonal­nych oraz umoż­liwiło wzajemne poznanie się i zjed­noczenie środowiska.

Pomiędzy kon­cer­tami poszczegól­nych składów odbywały się licytacje płyt występujących wykonaw­ców, plakatów i bar­dzo ciekawa licytacja kostiumu star­towego wybit­nego pol­skiego lek­koatlety Mar­cina Urbasia, który jest także wokalistą. Trudno byłoby wymienić wszyst­kich wykonaw­ców i poszczególne kon­figuracje, które pojawiały się na scenie tego wieczoru w klubie Blue Note. Na szczególną uwagę zasługuje udział klawiszowego duo braci Cholewiń­skich (Michała i Bartka) z Wielką Łodzią oraz wspólny występ Wojtka Hof­f­manna i Grzegorza Kup­czyka z Dr Blues & Soul Re Vision, którzy po wielu latach oddania się w grupach Turbo oraz Ceti w cało­ści muzyce stricte roc­kowej zasmakowali ostat­nimi czasy w stylistyce bluesowej.

Gośćmi specjal­nymi byli: Ania Polow­czyk – wokal, Magda „Mechagodzilla” Nowakow­ska – wokal, Julka Mag­dalena Stolpe – wokal, Grzegorz Robert Kup­czyk – wokal, Woj­ciech Hof­f­mann – gitara, Hubert Szczęsny – wokal, Michał Cholewiń­ski – piano, Bar­tek Cholewiń­ski – piano. Wystąpili oni wspól­nie z zespołami: Fin­ger­style Bob and The Blues Society, Wielka Łódź, Jaromi zez ekom, Wolna Sobota, Nawiasemówiąc, Dr Blues & Soul Re Vision oraz Kup­czyk śpiewa Stonesów. Wszyscy wykonawcy wzięli udział w kon­cer­cie charytatywnie.

Album z fotografiami z kon­certu Bluesowa WOŚP z Blue Note zobaczyć można na Facebooku.

Wyjąt­kowym momen­tem kon­certu był występ ośmiolet­niej Hani Sztachań­skiej, uczen­nicy Ani Polow­czyk, która wykonała z nie­zwykłą szlachet­no­ścią i doj­rzało­ścią hymn Johna Len­nona, „Imagine” – do obej­rzenia poniżej.

Z infor­macji uzyskanych ze Sztabu WOŚP – First Stage wynika, że w czasie kon­certu oraz z licytacji zebrano wspól­nie, w cało­ści prze­kazując na cele WOŚP, 2.350,00 zł.

Opublikowano: 2014-01-27 19:27:21
Źródło: www.facebook.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design