In English

Sprawdź kto wygrał album
„Dr Blues – Tribute To Ol’Skool Masters”!

opublikowano w dziale Polska

„17 muzyków łącz­nie wzięło udział w nagraniach do albumu «Dr Blues: Tribute To Ol’Skool Masters», dwupłytowego wydaw­nic­twa, na którym zespołom Wielka Łódź i Dr Blues & Soul Re Vision towarzyszyli amerykań­scy wykonawcy, Bob­bie ‘Mercy’ Oliver i Niki Buzz” – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez por­tal Blues​.pl i Dr Bluesa, czyli Krzysz­tofa Rybar­czyka kon­kur­sie, w ramach którego mogli­ście wygrać jeden egzem­plarz albumu z autografami więk­szo­ści biorących udział w nagraniach muzyków.

Spo­śród prze­słanych do redak­cji prawidłowych odpowiedzi, ta zwycięska należała do Hen­ryka ze Stalowej Woli, gratulujemy!

Tym, którzy nie mieli szczę­ścia w losowaniu przy­pominamy, że muzykę na albumie Krzysz­tof Rybar­czyk przy­gotował jako nie­zwykle sym­patyczny prezent dla melomanów – całość, zarówno w plikach mp3, jak i lep­szej jako­ści plikach WAV, jest do ściągnięcia z Inter­netu, legal­nie i cał­kowicie za darmo, choćby za pośred­nic­twem Blues​.pl.

Opublikowano: 2014-03-13 22:49:12
Źródło: www.soulrevision.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design