In English

Nowy płyta zespołu Kasa Chorych

opublikowano w dziale Polska

7 kwiet­nia na półki sklepowe trafiła „Orla” — naj­now­sza płyta Kasy Chorych. Nazwa krążka nawiązuje do nie­wiel­kiej pod­laskiej miej­scowo­ści Orla, położonej kil­kana­ście kilometrów od granicy z Białorusią, w której muzycy spędzili kilka miesięcy, chłonąc klimat pod­laskich terenów. Album może okazać się spo­rym zaskoczeniem dla fanów. Wszystko za sprawą brzmień, nie słyszanych do tej pory w muzyce zespołu. Na płycie pojawiają się gitary akustyczne, har­monijka, nawiązania do lat 60 i 70, a całość zamknięta jest w lek­kich, przej­rzystych kom­pozycjach. Do pracy nad krąż­kiem zespół zaprosił także gości specjal­nych: Sebastiana Riedela (wokal), Jana Gałacha (skrzypce), Bartka Szopiń­skiego (organy Ham­monda), Romka Puchow­skiego (gitara Dobro), Adama Wen­dta (sak­sofon) ‚Johna Cliftona (har­monijka) i innych. Jak zapew­niają muzycy, „Orla” jest świadec­twem przy­wiązania do kon­wen­cji bluesowej, a zarazem dowodem na to, że w ramach swej ulubionej for­muły zespół poszukuje kon­sekwent­nie nowych środ­ków artystycz­nego wyrazu. Sin­glem promującym płytę jest utwór „Biały blues”.

Opublikowano: 2014-04-12 11:15:59
Źródło: www.kasachorych.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design