In English

Startują Bluestracje

opublikowano w dziale Polska

Wystar­tował festiwal Bluestracje – główne kon­certy tradycyjne odbędą się w Chorzowie, między innymi w MDK „Batory” i Teatrze Roz­rywki, ale bluesa nie zabrak­nie także w innych śląskich miastach. Całość potrwa do 30 kwiet­nia z muzycz­nym suplemen­tem, który zaplanowano na 18 maja. 24 kwiet­nia w kon­cer­cie Young Blood zaprezen­tują się obiecujące pol­skie for­macje: Kraków Street Band pod wodzą Łukasza Wiśniew­skiego i Joanna Knit­ter Blues & Folk Con­nec­tion. Nie zabrak­nie też uznanych wykonaw­ców pol­skich i zagranicz­nych. Swoje pierw­sze europej­skie tour­née kon­cer­tem w klubie Szuflada 15 roz­pocz­nie pochodząca z Seat­tle grupa Gravel­Road. Po raz pierw­szy w Pol­sce pokaże się amerykańsko-​holenderskie trio Tan­gled Eye ze śpiewającą skrzypaczką Dede Priest z Dal­las w Tek­sasie. Także po raz pierw­szy w Pol­sce wystąpi Michael Van Mer­wyk Bluesoul z Nie­miec, naj­wyżej jak dotąd uhonorowany europej­ski zespół w Inter­national Blues Chal­lenge w Mem­phis (II miej­sce w 2012 roku). Dużym wydarzeniem imprezy, 25 kwiet­nia, będzie występ grupy chicagow­skiego gitarzysty Dave’a Spec­tera, na tę okazję wzmoc­nionej specjal­nym gościem, Lur­riem Bel­lem. Wspo­mnianym suplemen­tem Bluestracji będzie kon­cert holen­der­skiej for­macji Livin’ Blues Xperience nie­zmien­nie liderowanej przez Nicko Christian­sena. Szczegółowy program wydarzenia znaj­dziecie na stronie festiwalu.

Opublikowano: 2014-04-24 13:30:08
Źródło: www.bluestracje.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design