In English

Zespoły z trzech krajów zagrają w konkursie bluesowym SBF 2014

opublikowano w dziale Polska

Rada Programowa Suwałki Blues Festival 2014 po prze­słuchaniu dwudziestu sied­miu zespołów z Pol­ski, Litwy i Łotwy do udziału w kon­kur­sie zespołów bluesowych zakwalifikowała 10 naj­lep­szych grup. Wyłonione zespoły w dniach 11 – 12 lipca będą wal­czyć o statuetkę i zdobycie nagrody głów­nej w wysoko­ści 10 000 złotych. Zwycięstwo gwaran­tuje rów­nież kon­cer­towanie na jed­nej z głów­nych scen Suwałki Blues Festival 2014 oraz kwalifikację do udziału jako reprezen­tant Pol­ski w European Blues Chal­lenge 2015 w Bruk­seli. Wykaz zespołów i szczegółowe infor­macje znaj­dziecie tutaj.

Opublikowano: 2014-06-13 10:29:31
Źródło: www.suwalkiblues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design