In English

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2014 Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego

opublikowano w dziale Polska

Poniżej publikujemy oświad­czenie Sławka Wierz­chol­skiego, Prezesa Pol­skiego Stowarzyszenia Bluesowego, będące m.in. zapowiedzią Wal­nego Zebrania Sprawozdawczo-​Wyborczego Pol­skiego Stowarzyszenia Bluesowego i zachętą do pracy na rzecz stowarzyszenia:

Przed 8 laty dostąpiłem zaszczytu, kiedy człon­kowie Pol­skiego Stowarzyszenia Bluesowego wybrali mnie jego prze­wod­niczącym. Wów­czas przy­szła mi na myśl taka oto parafraza wypowiedzi Prezydenta Kennedy’ego: Nie pytaj, co będziesz miał z przynależ­no­ści do PSB – powiedz, co TY możesz zrobić dla bluesa w Polsce!

Wielu człon­ków PSB taką właśnie kierowało się dewizą, wstępując do Stowarzyszenia. To z ich pomocą, a zwłasz­cza dwóch Wiceprezesów Zarządu — Piotra Łukasiewicza i Benedykta Kunic­kiego, zdołaliśmy zrealizować kilka waż­nych dla bluesa w Pol­sce inicjatyw, jak m.in:

  1. Wypromowanie Pol­skiego Dnia Bluesa. Po kilku latach starań, święto wymyślone przez PSB, zostało już powszech­nie zaak­cep­towane, jest iden­tyfikowalne, pozwala na promocję bluesa i daje szansę kon­cer­towania wykonaw­com w całym kraju.
  2. Wydanie 15 CD w trzech seriach pn. Antologia Bluesa Pol­skiego. Wsparta przez Minister­stwo Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego inicjatywa wydania pierw­szego zbioru zawierającego 5 CD, spo­tkała się z nad­spodziewanie dobrym przyjęciem i stała się inspiracją do wydania kolej­nych dwóch boxów. Redak­tor Mariusz Szal­bierz na 15 CD przed­stawił naj­ciekaw­szych współ­czesnych i zasłużonych dla historii bluesa wykonawców.
  3. Wydanie książki pt. Twarze Pol­skiego Bluesa i kalen­darza „Barwy Pol­skiego Bluesa”.
  4. Wydanie CD – Blues Made in Poland 2009.
  5. Wylan­sowanie stem­pla promocyj­nego „Pol­skie Stowarzyszenie Bluesowe poleca”. Ten znaczek znalazł sie na kil­kudziesięciu CD i na plakatach wielu festiwali. Nie­rzadko dawał wspar­cie organizatorom w ubieganiu się o dotacje finan­sowe czy inne formy pomocy.
  6. Rekomen­dacja PSB dla wykonaw­ców biorących udział w Inter­national Blues Chal­lenge w Mem­phis. To dzięki niej pol­scy muzycy bluesowi mogą brać udział w tym prestiżowym wydarzeniu muzycz­nym, promując pol­skiego bluesa w jego ojczyź­nie. Działal­ność Pol­skiego Stowarzyszenia Bluesowego zauważona i doceniona została przez Inter­national Blues Foun­dation, której PSB stało się członkiem.
  7. Obniżenie do 5 tys szt. limitu sprzedanych płyt dla uzyskania statutu „Złotej Płyty” w kategorii „Blues”.
  8. Stworzenie kategorii „Blues” w Nagrodzie Muzycz­nej „Fryderyk”, przy­znawanej w Pol­sce od 1995 roku. Przy­po­mnę tylko, że laureatem tej nagrody jest „Kasa Chorych”. Nie­stety, tę kategorię, jak i kilka innych, ZPAV zlikwidował.
  9. PSB od wielu lat jest organizatorem, współ­or­ganizatorem bądź patronem wielu bluesowych wydarzeń muzycz­nych, które na trwałe zapisały się w kalen­darzu naj­waż­niej­szych imprez muzycz­nych w kraju, jak np.: War­saw Blues Night, Jimiway Blues Festival, Olsz­tyń­skie Dobranocki Bluesowe, Blues na niedzielę.
  10. PSB – udzielając stosow­nych rekomen­dacji – pomogła kil­kunastu człon­kom w roz­wiązaniu istot­nych dla nich spraw życiowych.

Dobiegła końca bieżąca kaden­cja władz PSB. Zgod­nie ze Statutem, obecny Zarząd ustąpi i odbędą się wybory nowych władz. Wypeł­niając obowiązki wynikające ze Statutu Pol­skiego Stowarzyszenia Bluesowego, Zarząd Pol­skiego Stowarzyszenia Bluesowego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-​Wyborcze na dzień 13 września 2014, o godz. 13:00 w Staromiej­skim Domu Kul­tury w War­szawie. Wyrażam głęboką wiarę, że w tym zbliżającym się waż­nym wydarzeniu w życiu naszego Stowarzyszenia wezmą udział zarówno jego człon­kowie, jak i osoby chcące się do nas przy­łączyć i aktyw­nie działać w ramach PSB. Chęt­nych do współ­pracy zachęcam do wej­ścia na stronę inter­netową http://​www​.blues​.org​.pl/​?m=15, gdzie będą mogli się zapoznać z infor­macjami dotyczącymi działal­no­ści Stowarzyszenia i zasad człon­kostwa w nim.

Wyrażam prze­konanie i głęboką wiarę, że człon­kowie PSB przed zbliżającym się Wal­nym Zgromadzeniem opłacą składki człon­kow­skie, co jest warun­kiem udziału w tym waż­nym dla nas wydarzeniu. Oczekujemy, że wezmą w nim udział wszyscy człon­kowie PSB.

Niżej pod­pisany oraz wiceprezesi: Piotr Łukasiewicz i Benedykt Kunicki, nie będą ubiegać się o miej­sca w nowym Zarządzie. Uważamy, że jako Zarząd PSB zrobiliśmy cał­kiem sporo dla Stowarzyszenia i dobrze promowaliśmy jego działal­ność. Teraz przy­szła pora na zmianę warty, na realizację nowych pomysłów i podej­mowanie nowych inicjatyw. Wybierzmy zatem nowych działaczy, chęt­nych poświęcić swój czas i ener­gię dla dobra bluesa w naszym kraju. My ze swej strony chęt­nie będziemy ich wspierać w działaniu i pomagać w realizacji nowych pomysłów promujących nasze Stowarzyszenie i zachęcających szeroko rozumianych fanów bluesa w Pol­sce do słuchania i propagowania muzyki bluesowej i mądro­ści zawar­tych w słowach prze­kazanych przez jej twórców.

Wybierzmy nowych działaczy. My, jako ustępujący Zarząd, chęt­nie wspierać ich będziemy w działaniu i pomagać w realizacji nowych pomysłów promujących nasze Stowarzyszenie.

Bar­dzo dziękuję człon­kom Stowarzyszenia za okazane nam wspar­cie w czasie mijającej kaden­cji Zarządu. Nowym władzom PSB życzę, aby swoją zaan­gażowaną pracą pomnażali dorobek Stowarzyszenia, a PSB pod ich kierow­nic­twem było organizacją silną i roz­poznawalną, mającą na stałe swoje znaczące miej­sce w życiu muzycz­nym naszego kraju.

Z bluesowymi pozdrowieniami,
Sławek Wierz­chol­ski
- Prezes Pol­skiego Stowarzyszenia Bluesowego

Opublikowano: 2014-07-16 12:57:20
Źródło: www.blues.org.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design