In English

Lauba Pełno Bluesa. Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

„‘Lauba’ w nazwie festiwalu Lauba Pełno Bluesa odnosi się do angiel­skiego słowa ‘porch’ czyli ‘ganek’” – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez por­tal Blues​.pl i Agen­cję Koncertowo-​Wydawniczą Delta kon­kur­sie, w ramach którego mogli­ście wygrać jedno podwójne zaproszenie na festiwalowe koncerty!

Spo­śród autorów prawidłowych odpowiedzi szczę­ście w losowaniu miał Jacek z War­szawy, gratulujemy!

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w Chorzowie pomiędzy 15 a 17 sierp­nia. Muzyka roz­brzmiewać będzie na trzech scenach na terenie Gór­nośląskiego Muzeum Etnograficz­nego: naj­więk­szej, zlokalizowanej przy skan­senowej Karcz­mie oraz dwóch bar­dziej kameral­nych, umiej­scowionych w bez­pośred­nim sąsiedz­twie muzeal­nych chałup. Po zmroku akcja prze­niesie się do położonej po sąsiedzku Sztygarki. Wśród wykonaw­ców pojawią się m.in.: Ján Litecký-​Šveda & Vitazny Trak­tor, Mark Olbrich Blues Eter­nity, Giles Rob­son & The Dirty Aces i Schau Pau Acoustic Blues & Jan Gałach.

Opublikowano: 2014-08-13 15:46:20
Źródło: www.laubapelnobluesa.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design