In English

Jimiway Blues Festival pełen gwiazd

opublikowano w dziale Polska

W poniedziałek 8 września ruszy sprzedaż biletów na tegoroczną edycję Jimiway Blues Festival. Warto zapisać tę datę w kalen­darzu, bo bilety na festiwal każ­dego roku znikają w nie­zwykłym tem­pie. Tym razem nie będzie ina­czej, bo Benedykt Kunicki – organizator wydarzenia – prze­widział dla swoich gości nie­zwykle ciekawe muzyczne menu. Wśród wykonaw­ców, którzy 17 i 18 paź­dzier­nika wystąpią w Ostrowie Wiel­kopol­skim, mamy mocną amerykań­ską reprezen­tację. Zagrają flir­tujący ostat­nio z soulem wokalista i har­monij­karz John Nemeth, gitarzysta Larry McCray Band, eks­presyjna wokalistka Cee Cee James, chicagow­ski bluesman Car­los John­son z towarzyszącym mu Hoodoo Band, a także JJ Band, TwoTimer i Tan­deta Blues Band.

Jak co roku prowadzenie festiwalu leżeć będzie po stronie dwóch radiowych osobowo­ści – Jana Choj­nac­kiego z radiowej Trójki i Ryszarda Glogera z radia Mer­kury. Zachętą do udziału w Jimiway Blues Festival niech będzie dostepny na YouTube frag­ment kon­certu Johna Nemetha.

Opublikowano: 2014-09-03 10:19:03
Źródło: www.jimiway.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design