In English

Blues zagości na salonach

opublikowano w dziale Polska

Rawa Blues Festival wraca w tym roku do dwu­dniowej for­muły. 10 paź­dzier­nika bluesa będzie można posłuchać w nie­zwykłym miej­scu – w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Sym­fonicz­nej Pol­skiego Radia w Katowicach. Wystąpią Irek Dudek oraz amerykań­ski gitarzysta i wokalista Eric Bibb.

Gmach NOSPR-​u prezen­tuje się imponująco: dwie nowoczesne sale kon­cer­towe (na 1800 i 300 melomanów), ruchoma scena, doskonałe walory akustyczne. Budowa obiektu kosz­towała ponad 260 milionów złotych. Kon­cert inauguracyjny Rawy Blues wpisuje się w miesięczny Festiwal Otwar­cia NOSPR-​u. Irek Dudek – organizacyjny i artystyczny dyrek­tor Rawy – od paru lat nosił się z pomysłem, by roz­szerzyć for­mułę śląskiego święta bluesa i znaleźć odpowied­nie miej­sce, w którym można w pełni wyeks­ponować twór­czość artystów parających się ambit­niej­szymi odmianami gatunku. Sala NOSPR-​u takie warunki speł­nia w stu procentach.

Pierw­szego dnia festiwalu będzie okazja, by posłuchać dwóch róż­nych kon­cer­tów. W muzyce Erika Bibba, który na Śląsku zagra w trio, słychać – oprócz bluesa rzecz jasna – wpływy muzyki fol­kowej, coun­try, folku i jazzu. Artysta ma na kon­cie ponad 30 płyt, w 1997 roku był nominowany do prestiżowej nagrody Grammy. Kon­cer­tował między innymi z Ray’em Char­lesem i Rober­tem Cray’em. Irek Dudek z kolei po latach wraca do projektu „Sym­phonic Blues“, który w latach 90. przyniósł mu spore uznanie na Zachodzie. Na scenie będzie mu towarzyszyć Narodowa Orkiestra Pol­skiego Radia pod dyrek­cją Krzesimira Dębskiego.

Piąt­kowy kon­cert roz­pocz­nie się o 20.30. Bilety na festiwal można kupić poprzez sieć sprzedaży Tic­ket­pro – są one dostępne w kil­kuset punk­tach w całej Pol­sce, oraz w Inter­necie poprzez sys­tem on-​line Tic​ket​pro​.PL.

Opublikowano: 2014-09-01 11:00:45
Źródło: www.rawablues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design