In English

Imponujący jubileusz Satyrbluesa

opublikowano w dziale Polska

Jak infor­muje tar­nobrzeskie Stowarzyszenia „OKO” – Ochrona Kul­tury Oryginal­nej, w sobotę 13 września o godz. 15:00 roz­pocz­nie się w Tar­nobrzeskim Domu Kul­tury jubile­uszowa, pięt­nasta edycja festiwalu Satyr­blues. Jak mówią organizatorzy, tegoroczna ramówka imprezy prze­biegnie pod hasłem „Blues bez granic” i stanowić będzie kul­turalny pomost między dwoma kon­tynen­tami, Europą i Ameryką Pół­nocną. Głów­nymi bohaterami tej artystycz­nej kon­fron­tacji będą trzy amerykań­skie zespoły: Doghouse Sam & his Magnatones, Mike Onesko & Blind­side Blues Band i Dudley Taft. Jak zwykle muzyce towarzyszyć będą sztuki plastyczne. W czę­ści wer­nisażowej zobaczymy prace takich artystów jak: Wiesław Zięba — grafik, współ­twórca kul­towych bajek animowanych, w tym „Rek­sio”, „Przy­gody Bolka i Lolka”, „Przy­gody Bal­tazara Gąbki”; Mirosław Stan­kiewicz – rysow­nik tygo­dnika Angora, Arkadiusz Maniuk – karykaturzysta związany między innymi z magazynami Suk­ces i New­sweek, czy Bożena Wójtowicz-​Ślęzak prezen­tująca… bluesowe miniatury tkac­kie. Swoje książki zaprezen­tują też Paweł Urbaniec – z pozycją „Wood­stock’ 69. Naj­pięk­niej­szy week­end XX w.” i Piotr Duma z „Lek­sykonem tar­nobrzeskiej muzyki”. Trans­misję na żywo z tar­nobrzeskiego kon­certu Blind­side Blues Band, 13 września o godz. 20:00, prze­prowadzi Pol­skie Radio Rzeszów. Dodat­kowo w dzień poprzedzający Satyr­blues, to jest w piątek 12 września, w Studiu Pol­skiego Radia Rzeszów, specjalny kon­cert radiowy da trio Doghouse Sam & his Magnatones.

Opublikowano: 2014-09-11 15:46:09
Źródło: www.satyrblues.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design