In English

The Blind Boys of Alabama:
„Siejemy ziarno wśród słuchaczy”

opublikowano w dziale Polska

Trwa odliczanie do tegorocz­nej, dwu­dniowej edycji Rawa Blues Festival, która odbędzie się 10 i 11 paź­dzier­nika w Katowicach. W ramach pod­grzewania atmos­fery przed wydarzeniem, na stronie Rawy pojawił się wywiad, który z gwiaz­dami festiwalu, grupą The Blind Boys Of Alabama w osobach Ricky’ego McKin­nie i Jimmy’ego Car­tera, prze­prowadzili Agnieszka Nie­wdana i Roland Krybus. Zachęcamy do lektury:

Rawa Blues: 70 lat minęło od czasu, kiedy The Blind Boys of Alabama śpiewali razem po raz pierw­szy. Od tam­tego czasu pojawiło się wiele gatun­ków muzycz­nych, nie­które z nich znik­nęły, inne wyewoluowały – jeste­ście świad­kami narodzin i for­mowania się róż­nych gatun­ków muzycz­nych, jak choćby rock’n’roll, funk czy rhythm’n’blues. Co z tych zjawisk było dla Was naj­więk­szym szokiem?

Ricky McKin­nie: Nasze muzyczne wpływy zawsze były oparte o gospel i przez te lata mieliśmy moż­liwość odkrywania duchowych wymiarów rocka, popu, bluesa, funky, folku i wszyst­kiego pomiędzy. Byliśmy zaskoczeni, gdy piosenka, którą nie­dawno nagraliśmy została zmik­sowana w stylu electro-​ambient. Współ­pracowaliśmy z Govindą, kom­pozytorem i producen­tem z Austin nad jego nowym kawał­kiem „Don’t Worry”. To było bar­dzo nie­typowy projekt jak na Blind Boysów oraz nasza pierw­sza podróż do świata muzyki elek­tronicz­nej. Chcemy aby nasze umysły były nadal otwarte na nowe doświadczenia.

Rawa Blues: Jak się czujecie jako aktywni uczest­nicy zmian zachodzących w muzyce?

Jimmy Car­ter: Cieszymy się odkrywaniem róż­nych stylów muzycz­nych, ale zawsze będziemy śpiewać naszą wer­sję muzyki gospel.

Rawa Blues: Co ostat­nio naj­bar­dziej Was zain­teresowało jeżeli chodzi o młodych muzyków, bądź nie­znany dotąd gatunek muzyczny?

Ricky McKin­nie: To nagranie pokazało nam, jak młody muzyk, czy DJ może prze­mienić próbkę muzyki gospel i prze­kształ­cić ją we współ­czesny kawałek.

Rawa Blues: Mimo, że przez tyle lat poznali­ście tyle stylów muzycz­nych i tak pozostali­ście wierni muzyce gospel i kon­sekwent­nie roz­wijali­ście ten gatunek. Co sprawia, że się go trzymacie?

Jimmy Car­ter: The Blind Boys of Alabama śpiewa „Soul Gospel Music”, co oznacza, że nasza muzyka wypływa z duszy, zbliża nas do Boga. W rezul­tacie, kiedy śpiewamy o Bogu, porusza nas dogłęb­nie i mamy nadzieję, że nasza publicz­ność rów­nież to czuje. Lubimy zasiać ziarno w naszych słuchaczach – czasem wydaje plon, a czasem nie. Naszym celem jest zasianie ziarna.

Rawa Blues: Nagrali­ście wiele coverów utworów popular­nych artystów, takich jak Prince, The Rol­ling Stones, Stevie Won­der, Bob Dylan, którzy nie są bez­pośred­nio związani z nur­tem gospel. Co jest kluczem do wyboru utworów, które chcecie zinterpretować?

Ricky McKin­nie: Jeśli tylko utwór nie­sie prze­słanie, które dotyka naszego serca, jesteśmy zain­teresowani jej nagraniem.

Rawa Blues: Wasze albumy gościły między innymi takie bluesowe gwiazdy jak: Ben Har­per, John Ham­mond i Robert Ran­dolph. Kogo jesz­cze macie w planach zaprosić do wspól­nych nagrań?

Jimmy Car­ter: Zawsze chcieliśmy współ­pracować z ikoną muzyki Taj Mahalem i właśnie skoń­czyliśmy nagrywać z nim płytę. Nasz nad­chodzący album nagrany z Tajem nazywa się „Tal­kin’ Christ­mas!” i zawiera nowe wer­sje stan­dar­dów bożonarodzeniowych oraz zupeł­nie nowe utwory na Święta. Album będzie wydany tuż przed Bożym Narodzeniem.

Rawa Blues: Robert Ran­dolph wraz ze swoja bluesową rodziną rów­nież gra w tym roku na Festiwalu Rawa Blues. Planujecie może wspólny jam po koncercie?

Ricky McKin­nie: To bar­dzo praw­dopodobne. Nigdy nic nie wiadomo – cenimy sobie spontaniczność.

Rawa Blues: Co przy­chodzi na myśl, kiedy słyszysz nazwę Polska?

Jimmy Car­ter: Nie możemy doczekać się nad­chodzącego kon­certu w Katowicach na Rawa Blues Festival 11 paź­dzier­nika. The Blind Boys of Alabama nie lubią występów przed kon­ser­watywną publicz­no­ścią, a wiemy, że fani w Pol­sce lubią nie­stan­dar­dowe roz­wiązania. Chcemy Was poruszyć! Wiemy, że lubicie zaklaskać w dłonie i potupać nogami. Odliczamy czas do naszego spo­tkania z przyjaciółmi w Polsce.

Opublikowano: 2014-09-22 19:13:25
Źródło: www.rawablues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design