In English

Mocny skład Jimiway Blues Festival! Wygraj zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Interesująca, międzynarodowa obsada staje się już tradycją Jimiway Blues Festival. Nie ma się więc co dziwić, że bilety na festiwal każ­dego roku znikają w nie­zwykłym tem­pie. Ten rok nie jest wyjąt­kiem. Wśród wykonaw­ców, którzy 17 i 18 paź­dzier­nika wystąpią w Ostrowie Wiel­kopol­skim mamy mocną amerykań­ską reprezen­tację. Zagrają flir­tujący ostat­nio z soulem wokalista i har­monij­karz John Nemeth, gitarzysta Larry McCray Band, chicagow­ski bluesman Car­los John­son z towarzyszącym mu Hoodoo Band, a także czar­noskóry wokalista o potęż­nym głosie, Eb Davis. Program uzupeł­nią JJ Band, TwoTimer i Tan­deta Blues Band.

Szansę na zobaczenie kon­cer­tów – i to bez­płat­nie – mają Czytel­nicy Blues​.pl. Razem z dyrek­torem festiwalu Jimiway, Benedyk­tem Kunic­kim, przy­gotowaliśmy dla Was kon­kurs, w którym do wygrania są dwa pojedyn­cze zaproszenia na oba festiwalowe dni. Żeby je zdobyć należy polubić Blues​.pl na Facebooku i odpowiedzieć na pytania:

  • Jakie ważne dla muzyki soul miasto pojawia się w tytule nowej płyty Johna Nemetha?
  • Która edycja Jimiway Blues Festival odbywa się w tym roku?

Odpowiedzi, z hasłem „Kon­kurs – Jimiway Blues Festival” w temacie, prosimy przy­syłać na redak­cyjny adres e-​mail blues@​blues.​pl. W tre­ści wiadomo­ści należy podać swoje imię i nazwisko, adres, a także kon­tak­towy numer telefonu. Na Wasze maile czekamy do nie­dzieli 12 paź­dzier­nika, do pół­nocy. Dzień póź­niej ogłosimy zwycięz­ców losowania.

Opublikowano: 2014-10-08 19:21:21
Źródło: Blues.pl i Jimiway Blues Festival

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design