In English

Już w marcu Duke Robillard na Warsaw Blues Night

opublikowano w dziale Polska

Gości kolej­nej edycji War­saw Blues Night czeka nie­zwykła powtórka szczegól­nego muzycz­nego wieczoru sprzed 7 lat. 16 marca w war­szaw­skich Hybrydach, na jedynym kon­cer­cie w Pol­sce, wystąpi wir­tuoz swingowo-​bluesowej gitary, Duke Robil­lard z zespołem. Gitarzysta miał już okazję grać na War­saw Blues Night w 2008 roku udowad­niając, że jest jed­nym z naj­ciekaw­szych instrumen­talistów gatunku. Roz­poczynał karierę, zakładając w 1967 roku naj­słyn­niej­szą orkiestrę bluesową świata The Room­ful of Blues, z którą kon­cer­tował i nagrywał płyty przez 12 lat. Póź­niej przez wiele lat był pod­porą The Legen­darny Blues Band i The Fabulous Thun­der­birds, a od kil­kunastu lat nagrywa i podróżuje z własnym zespołem, The Duke Robil­lard Band. Szykuje się nam zatem duże wydarzenie.

Opublikowano: 2015-01-10 19:04:40
Źródło: www.blues.waw.pl

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design