In English

Wyjście z cienia: Incluz

opublikowano w dziale Polska

Facebook, YouTube, inne por­tale spo­łecz­no­ściowe, własne strony www i blogi – liczba narzędzi promocyj­nych, które na początku swojej drogi ma do dys­pozycji młody bluesowy zespół jest dziś więk­sza niż kiedykol­wiek wcześniej. Żeby do tej listy dodać kolejne narzędzie, a słuchaczom ułatwić poznawanie nowych zespołów, inaugurujemy cykl „Blues​.pl – wyj­ście z cienia”. Redagowana przez Karola Dudę seria wywiadów ma zwrócić uwagę Czytel­ników Blues​.pl na to jak wielu ciekawych młodych twór­ców jest wokół nas, szczegól­nie teraz, u progu sezonu festiwalowego. Zapraszamy w regular­nej lek­tury. W tej odsłonie zespół Inc­luz z Bytomia.


Karol Duda: Witaj Arku, gratuluje wydania EPki. Po wcale nie­krót­kim czasie życia zespołu w końcu ukazały się wasze pierw­sze nagrania. W jaki spo­sób dokonali­ście selek­cji materiału? Ciężko było wybrać tylko cztery utwory z wcale nie­małego jak na tak młody zespół materiału?

Inc­luz: Materiał skoń­czyliśmy nagrywać na początku tego roku. Wybraliśmy utwory, które lubimy grać, które dobrze nam wychodzą i niosą za sobą fajny ładunek zarówno ener­getyczny, jak i treściowy.

KD: Zespół nazywa się Inc­luz. Powiedz, co znaczy ta nazwa?

Inc­luz: Często pada to pytanie, począt­kowo bywało dla nas kłopotliwe, bo Inc­luz był raczej dla nas po prostu taką nazwą własną. Ktoś kiedyś jed­nak ład­nie powiedział, że jesteśmy zaprzeczeniem czegoś eks­kluzyw­nego i przy­padło mi to do gustu. Inc­luz, można więc rozumieć jako coś dla każdego.

KD: Jeste­ście, ze śląska, więk­szość składu mieszka w Bytomiu. Co sądzisz jako miesz­kaniec regionu o „śląskim bluesie” ? Czujesz się czę­ścią młodej śląskiej sceny?

Inc­luz: W jakimś stop­niu na pewno jesteśmy jej czę­ścią, grywamy na śląskich i pol­skich scenach od paru lat. Ale chyba nie czujemy jakiejś szczegól­nej więzi ze śląską muzyką. Bar­dziej z tym regionem. Lubimy go i utoż­samiamy się z nim .

KD: Jak natknęli­ście się na bluesa?

Inc­luz: Ja na bluesa natknąłem się na dobrą sprawę w pierw­szej klasie liceum grając z kolegą z klasy na gitarach. To były moje początki i na nie byłem prze­konany, ale tej muzyki nie da się nie lubić. Ma w sobie coś wspaniałego – ener­gię i prostotę. Szybko zaczęła do mnie prze­mawiać i jest ze mną cały czas aż do teraz. Z kolei Adrian z Kubą nie byli tacy łatwi do prze­konania (śmiech). Musiałem ich trochę męczyć, aż w końcu też polubili tą muzykę. Każdy z nas prze­szedł okresy fascynacji róż­nymi gatun­kami muzyki. Bar­tek bluesa zaczął grać u nauczyciela, gdzie wspól­nie improwizowali do utworów Nalepy.

KD: Kiedy zaczęli­ście grać ze sobą ze sobą?

Inc­luz: Wła­ściwie to pierw­sze spo­tkania zespołu pod szyl­dem „Inc­luz” zaczęły się już w 2011 roku, z tym że z tego składu pozostałem tylko ja… Wła­ściwy skład spo­tkał się dopiero pod koniec w 2012 r. Dołączył do mnie Kuba Góras (per­kusja), Adrian Błasz­czyk (gitara) i Krzysiek Hnatiuk (na basie). Był to czas pierw­szych prób, kon­cer­tów, poznawania się nawzajem i nie raz nawet cięż­kich roz­mów. Aktual­nie na basie od zeszłego roku gra z nami Bar­tek Kowal­ski i skład w końcu się ustabilizował.

KD: Jakie są wasze inspiracje?

Inc­luz: Cięż­kie pytanie… Jest tego bar­dzo dużo. Przede wszyst­kim: John Mayer, Joe Bonamassa, Keb’ Mo’, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Ray Char­les, Eric Clap­ton. Dla mnie ogromną inspiracją pod względem tek­stów jest Piotr Bukar­tyk. Muzycz­nie są też rzeczy bar­dziej hard­coreowe jak np. Guth­rie Govan, Dave Weckl, Mar­cus Mil­ler, PiR2, Slash, Maanam i wiele innych. Inspiruje nas tak naprawdę każda muzyka, którą kiedyś słyszeliśmy, co też wpływa na naszą różnorodność.

KD: Jakie jest Twoje naj­lep­sze doświad­czenie pod­czas gry w zespole?

Inc­luz: Każdy kon­cert. Nie ma nic lep­szego dla muzyka niż pokazywanie swojej twór­czo­ści, prze­myśleń innym i wywoływanie u nich radości.

KD: Jaka była Twoja naj­trud­niej­sza chwila w zespole?

Inc­luz: Było parę trud­nych chwil, naj­cięż­szą chyba była decyzja o roz­staniu się z Krzysiem Hnatiukiem, który grał z nami szmat czasu i mamy z nim wiele miłych wspo­mnień. Udało nam się jed­nak znaleźć szybko dobrego następcę, który pozwolił utrzymać skład w cało­ści, a nawet poczynić spory krok naprzód.

KD: Jakiego sprzętu jakiego używacie?

Inc­luz: Dużo by pisać. Raczej znane firmy, gitary Fen­dera – Telecaster, Stratocaster, piece aktual­nie rów­nież Fen­dera – Blues Deluxe, Super­sonic. Efekty pod­łogowe to głów­nie popularne kostki Boss, Korg, Vox itp. Co do sprzętu sek­cji – per­kusja Mapex Meridian i customowy dobór blach, elemen­tów do niego, a basista używa gitary Gib­son SG i wzmac­niacza firmy Trace Elliot.

KD: Jakie są wasze dal­sze plany?

Inc­luz: Chcielibyśmy cały czas się roz­wijać, szlifować warsz­tat i w końcu trafić na swoje 5 minut. Jesteśmy młodzi, mamy nadzieję że zdolni (śmiech) i jesz­cze wciąż szukamy, bawimy się muzyką. Przede wszyst­kim nie skupiamy się wyłącz­nie na bluesie i staramy się momen­tami przy pomocy innej muzy pokazać coś nowego co być może pozwoli nam wypłynąć na szer­sze wody. Chcielibyśmy też znaleźć jakichś spon­sorów, producen­tów, kogoś kto pozwoli nam nagrać pierw­szą płytę długogrającą i da nam potrzebny kop­niak do przodu. Mamy nadzieję, że kiedyś będziemy mogli żyć z muzyki. Jak będzie? Zobaczymy.

KD: Jakie są wasze naj­bliż­sze plany koncertowe?

Inc­luz: Przede wszyst­kim chcemy dużo grać. Uzbieraliśmy nie­złą ilość róż­norod­nego materiału, która dobrze spraw­dza się na kon­cer­tach i nastawiliśmy się na granie klubowe w mniej­szych miej­scach. Mamy ich teraz parę w miesiącu, do tego dojdą jesz­cze jakieś plenery w naj­bliż­szym czasie no i tego chcielibyśmy się trzymać. Potem będziemy starać się pójść z tym gdzieś dalej, a na razie miło się gra i optymistycz­nym okiem patrzymy w przyszłość.

KD: Naj­bliż­sze koncerty?

Inc­luz: 23 maja, Chorzów, 7 Niebo; 31 maja, Chudów, zamek.

Skład zespołu: Arkadiusz Kuś – wokal, gitara; Adrian Błasz­czyk – gitara; Bar­tosz Kowal­ski – gitara basowa; Jakub Góras – perkusja.

Pod redak­cją Karola Dudy

Opublikowano: 2015-05-19 13:23:59
Źródło: www.facebook.com/Incluz

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design