In English

The White Buffalo w Warszawie! Sprawdź kto wygrał zaproszenia na Blues.pl.

opublikowano w dziale Polska

„Kon­cert 21 czerwca w war­szaw­skim klubie Progresja będzie pierw­szym występem zespołu The White Buf­falo w Pol­sce” – taka była poprawna odpowiedź w przy­gotowanym przez por­tal Blues​.pl i Agen­cję Tan­gerine kon­kur­sie, w którym mogli­ście wygrać dwa podwójne zaproszenia na kon­cert for­macji Jake’a Smitha w Progresji.

Wśród osób, które przy­słały do Redak­cji prawidłowe odpowiedzi, szczę­ście w losowaniu mieli Monika z Olsz­tynka i Bar­tłomiej z War­szawy, gratulujemy! Szczegóły na temat kon­certu i moż­liwo­ści zakupu biletów znaj­dziecie na stronie Agen­cji Tangerine.

Opublikowano: 2015-06-19 16:18:23
Źródło: Blues.pl i Agencja Tangerine

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design