In English

35. urodziny Rawa Blues Festival

opublikowano w dziale Polska

Tegoroczna edycja Rawa Blues Festival zbliża się wiel­kimi krokami. Elvin Bishop, Bet­tye LaVette, Jarekus Sin­gleton oraz Sel­wyn Bir­chwood to amerykań­skie gwiazdy, które 3 paź­dzier­nika zobaczymy i usłyszymy na scenie katowic­kiego Spodka. Pod­czas festiwalu wystąpi rów­nież plejada pol­skich artystów bluesowych. Poniżej, w pigułce, program festiwalu.

Krótko o historii

Rawa Blues – naj­więk­szy na świecie bluesowy festiwal organizowany w zamkniętym pomiesz­czeniu – obchodzi w tym roku 35 urodziny. Przez lata na scenie Spodka wystąpiła plejada bluesowych sław z USA i Wiel­kiej Brytanii: Junior Wells, Koko Taylor, Chic­ken Shack, Savoy Brown, Keb’ Mo’, Robert Cray, Blind Boys of Alabama czy Robert Randolph.

Kto zagra?

Dwójka weteranów oraz dwa wiel­kie talenty – tak w skrócie prezen­tują się tegoroczne amerykań­skie gwiazdy. Bez wąt­pienia naj­więk­szą z nich jest Elvin Bishop – znakomity gitarzysta, przed laty muzyk kul­towej grupy Paul But­ter­field Blues Band. W 2015 roku Bishop został wprowadzony do elitar­nego „Rock’n’Roll Hall of Fame”, otrzymał rów­nież trzy statuetki Blues Music Awards pod­czas gali w Mem­phis (w tym za utwór i płytę roku).

Pol­skie zespoły

W Spodku pojawi się rów­nież silna reprezen­tacja pol­skich artystów z obchodzącym jubile­usz 50 – lecia gry na har­monijce ust­nej Irkiem Dud­kiem na czele. Zagrają rów­nież: Sławek Wierz­chol­ski & Nocna Zmiana Bluesa, Boogie Boys, Wielka Łódź, Roman Puchow­ski, Blues Jun­kers oraz Wes Gał­czyń­ski & Power Train. Jedno wolne miej­sce na Dużej Scenie czeka jesz­cze na laureata Małej Sceny.

Gwiazdy 35. Rawa Blues Festival, w tym Elvin Bishop

Fani bluesa na całym świecie poznali go w latach sześć­dziesiątych, kiedy to został gitarzystą Paul But­ter­field Blues Band – zespołu, który w latach sześć­dziesiątych ubiegłego stulecia zrewolucjonizował amerykań­ską scenę muzyczną. Już jako solista nagrał sin­gla, który wskoczył do pierw­szej trójki listy prze­bojów Bil­l­boardu i do dziś chęt­nie wykorzystywany jest przez branżę fil­mową. Pracował z wieloma bluesowymi legen­dami, między innymi z Joh­nem Lee Hookerem i B.B. Kin­giem. Od nie­dawna może poszczycić się człon­kostwem w elitar­nym Rock and Roll Hall of Fame. Potrójny laureat tegorocz­nych „bluesowych Oscarów”, czyli „Blues Music Awards”.

Bet­tye LaVette

Ta znakomita wokalistka jest w muzycz­nym biz­nesie od ponad 50 lat. Nie pisze własnych piosenek, ale – podob­nie jak Tina Tur­ner, czy Joe Coc­ker – wspaniale inter­pretuje utwory z róż­nych muzycz­nych gatun­ków. O pozycji Betty LaVette w USA świad­czy fakt, że w 2009 roku została zaproszona do udziału w specjal­nym kon­cer­cie z okazji inauguracji prezyden­tury Baracka Obamy. Zaśpiewała wów­czas utwór „A Change Is Gonna Come” z reper­tuaru Sama Cooke’a w duecie z Jonem Bon Jovi. Wokalistka przyjedzie na Rawę Blues z naj­now­szym, bar­dzo udanym albumem „Wor­thy”. Znalazły się na nim między innymi kom­pozycje znane z reper­tuaru Rol­ling Stonesów, Beatlesów (prze­piękna, mocno zmieniona wer­sja „Wait| z albumu „Rub­ber Soul”) i Boba Dylana.

Jarekus Sin­gleton

Gitarzysta i wokalista – jeden z naj­więk­szych talen­tów współ­czesnego amerykań­skiego bluesa, kolejny z pod­opiecz­nych słyn­nej bluesowej wytwórni Alligator Records. Jego naj­now­sza płyta „Refuse To Lose” zbiera świetne recen­zje, przyniosła mu także trzy nominacje do prestiżowych Blues Music Awards, a znawcy wiesz­czą, że będzie kolej­nym wiel­kim nazwiskiem w tym gatunku muzycznym.

Sel­wyn Birchwood

Muzyk dużego for­matu” – napisano o nim w cenionym magazynie „Rol­ling Stone”. I nie jest to odosob­niona opinia. Pochodzący z Florydy gitarzysta i wokalista, to kolejny „młody wilk” amerykań­skiej sceny bluesowej. Jego muzyczna kariera nabrała roz­pędu w 2013 roku, kiedy wygrał międzynarodowy kon­kurs Inter­national Blues Chal­lenge. Bir­chwood jest laureatem tegorocz­nej Blues Music Award dla naj­lep­szego debiutanta.

Irek Dudek

Bluesman i dyrek­tor naj­więk­szego na świecie bluesowego festiwalu, organizowanego w zamkniętym pomiesz­czeniu. W tym roku Rawa Blues świętuje 35 urodziny, natomiast jego „spiritus movens” celebruje okrągłą rocz­nicę – 50 lat gry na har­monijce ust­nej. Co roku, Irek Dudek stara się zaskoczyć publicz­ność Rawy swoją artystyczną propozycją. Po spek­takular­nym ubiegłorocz­nym kon­cer­cie z orkiestrą sym­foniczną NOSPR-​u, rów­nież w tym roku towarzyszyć mu będzie na scenie liczne grono muzyków. Artysta wystąpi bowiem z big ban­dem, z którym przy­po­mni przede wszyst­kim materiał z płyty „No.1”.

Opublikowano: 2015-08-22 20:18:15
Źródło: www.rawablues.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design