In English

Dave Matthews Band w Polsce!

opublikowano w dziale Polska

To będzie bez wąt­pienia jedno z muzycz­nych wydarzeń tego roku. Amerykań­ska grupa Dave Mat­thews Band przyjedzie do Pol­ski – kon­cert odbędzie się 28 paź­dzier­nika w położonej na pograniczu Gdań­ska i Sopotu hali Ergo Arena. Dave Mat­thews Band na światowej scenie muzycz­nej funk­cjonuje od 1991 roku – mimo, że nie grają bluesa, ich muzyka jest bliska ser­com także bluesowych melomanów, stanowiąc per­fek­cyjne połączenie jazzu, folku, funku oraz popu. Bilety na kon­cert można jesz­cze nabywać za pośred­nic­twem stron: www​.prestigemjm​.com, eBilet​.pl, Even­tim, Tic­ket­pro oraz w salonach EMPiK na terenie całego kraju. Warto rów­nież pod­kreślić, że na wszyst­kich fanów zespołu, którzy zdecydują się na zakup biletu, czeka duża nie­spodzianka. Każdy z nich będzie mógł pobrać pięć wyjąt­kowych utworów live w wykonaniu amerykań­skiej grupy. W przy­padku biletów elek­tronicz­nych, odpowiedni link zostanie prze­słany drogą mailową wraz z potwier­dzeniem zakupu. Link lub QR Code znajdą się także na wej­ściów­kach prze­syłanych pocztą tradycyjną. Szczegóły znaleźć można na stronie jed­nego z organizatorów kon­certu, Prestige MJM.

Opublikowano: 2015-10-23 15:41:10
Źródło: www.prestigemjm.com

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design