In English

Toruń Blues Meeting! Sprawdź kto wygrał zaproszenie na Blues.pl!

opublikowano w dziale Polska

Keith Dunn, Car­los John­son, John „Broad­way” Tuc­ker, Michael Roach, Mike Rus­sell, Guitar Crusher, Eddie Tur­ner, Mud Mor­gan­field, Johnny Win­ter… Lista zagranicz­nych gwiazd Toruń Blues Meeting jest długa. W ramach kon­kursu przy­gotowanego przez Blues​.pl i organizatorów festiwalu wystar­czyło podać z niej jedynie trzy nazwy lub nazwiska żeby wziąć udział w losowaniu zaproszeń na meeting, którego 26. edycja odbędzie się 20 i 21 listopada – dziesięć pojedyn­czych zaproszeń na pierw­szy z festiwalowych dni i pięć na drugi dzień imprezy (wybierane losowo).

Wśród tych z Was, którzy na adres Redak­cji przy­słali wła­ściwą odpowiedź, szczę­ście w losowaniu mieli:

  • zaproszenia na piątek, 20 listopada: Olga z War­szawy, Karol z Lublina, Joanna z War­szawy, Janusz z Byd­gosz­czy, Jadwiga z Lublina, Łukasz z Lublina, Krzysz­tof z Gdań­ska, Ewa z Olsz­tyna, Jakub z Byd­gosz­czy, Mariusz z Bydgoszczy,
  • zaproszenia na sobotę, 21 listopada: Anna z Torunia, Patryk z Torunia, Robert z Włocławka, Patryk z Torunia, Andrzej z Poznania.

Na zwycięz­ców, a także na wszyst­kie inne osoby, które pojawią się w klubie „Od Nowa” czekać będą na Toruń Blues Meeting ciekawi wykonawcy i gorąca atmos­fera, w ramach której granice między fanami, a ich idolami prak­tycz­nie prze­stają ist­nieć. Szczegółowy program znaj­dziecie na stronie festiwalu.

Opublikowano: 2015-11-19 14:50:06
Źródło: Blues.pl i Toruń Blues Meeting

Ostatnio opublikowane w dziale
© Blues.pl 2000-2019 | Code & design PMK Design